Instelling werkgroep orgaandonatie

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Instelling werkgroep orgaandonatie

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een Werkgroep artikel 13 voorstel van Wet op de orgaandonatie, hierna te noemen de Werkgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep heeft tot taak om de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Justitie te adviseren over de algemene maatregel van bestuur die op basis van artikel 13, tweede lid, moet worden opgesteld, mede gelet op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter, van de werkgroep wordt benoemd de heer Prof. dr. T. M. Schalken, hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam;

 • 2 Als leden worden benoemd:

  • -

   Prof. dr. J. van Gijn, neuroloog, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht;

  • -

   Prof. dr. H. A. C. van Kamphuisen, neuro-fysioloog verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Leiden;

  • -

   Prof. dr. P. F. G. M. van Waes, neuro-radioloog, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht;

  • -

   Mr. I. Jansen namens het Ministerie van Justitie;

  • -

   Mr. J. Berlijn namens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de werkgroep wordt uitgevoerd door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan te wijzen door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep brengt binnen drie maanden na de instelling advies uit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De niet-ambtelijke leden van de werkgroep ontvangen vacatiegeld alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de werkgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretariële aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 19 980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de werkgroep in het Centraal oud archief van het Ministerie opgenomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven