Wijzigingswet Wet financiering volksverzekeringen

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 09-05-2006

Wet van 23 oktober 1993, tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de criteria die leiden tot het schuldig nalatig verklaren inzake het betalen van de premies voor de volksverzekeringen aan te passen;

Zoals is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Artikel 18, tweede en derde lid, en artikel 18a tweede en derde volzin, van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals deze komen te luiden ingevolge deze wet, zijn van overeenkomstige toepassing op beslissingen van de Sociale Verzekeringsbank inzake schuldige nalatigheid ter zake van openstaande aanslagen die betrekking hebben op belasting- en premiejaren gelegen voor 1990 voorzover deze beschikkingen genomen zijn na de inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Met betrekking tot de door de Sociale Verzekeringsbank te verzenden beschikkingen ter zake van openstaande aanslagen die betrekking hebben op belasting- en premiejaren gelegen voor 1990, is artikel 18, vijfde lid van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals dat komt te luiden ingevolge deze wet, van overeenkomstige toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 oktober 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de drieëntwintigste november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina