Regeling lijst van homeopathische diergeneesmiddelen 1993

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-11-1993 t/m 12-01-2006

Regeling lijst van homeopathische diergeneesmiddelen 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 3 van het Besluit uitzonderingen registratieregime diergeneesmiddelen;

Gezien het advies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Nederlandse Associatie van Fabrikanten en Importeurs Homeopathische en Fytotherapeutische Geneesmiddelen (Nehoma), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin), de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Veevoerdertoevoegingen (Nefato) en de Dibevo;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

lijst:

lijst van homeopathisch diergeneesmiddelen 1993, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit uitzonderingen registratieregime.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 De lijst berust bij en wordt bijgehouden door de Directeur van de Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • 2 Een afschrift van de lijst ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Den Haag.

  • 3 Een afschrift van de Lijst van homeopathische diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit uitzonderingen registratieregime, zoals dat artikel luidt op 31 oktober 1993, ligt tot 1 januari 1994 ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Den Haag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Een aanvraag tot opname op de lijst geschiedt door inzending van een formulier overeenkomstig het bij deze regeling behorende model II.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde formulier dient, volledig ingevuld, te worden gezonden aan de Directeur van de Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

  • 3 De ontvangst van het formulier wordt de aanvrager binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigd onder vermelding van het nummer waaronder deze in behandeling is genomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Indien tijdens de behandeling van de aanvraag blijkt dat naar het oordeel van de minister niet alle voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijke gegevens zijn verstrekt of dat de gegevens zodanig zijn dat zij een juiste beoordeling van de aanvraag verhinderen, wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort.

  • 2 Van het opschorten van de behandeling wordt de aanvrager schriftelijk mededeling gedaan onder vermelding van de alsnog te verstrekken gegevens. Tevens wordt daarbij een termijn gesteld binnen welke de gevraagde gegevens moeten zijn verstrekt.

  • 3 Indien de aanvrager in gebreke blijft de in het tweede lid bedoelde gegevens binnen de gestelde termijn te verstrekken, wordt een beslissing genomen op grond van de tot dan toe verstrekte gegevens.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

de Regeling voor opname op de lijst van homeopathische diergeneesmiddelen wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1993.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lijst van homeopathische diergeneesmiddelen 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 oktober 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven