Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2009. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Besluit van 14 oktober 1993, houdende vaststelling van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 25 mei 1993, nr. 93030035/3245, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 60, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 11 januari 1993, nr. OR 92000270/S);

De Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 1993, nr. W05.93.0327);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 7 oktober 1993, nr. 9307 1358/3245, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

"inspectie": de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht,

"examen": het staatsexamen Nederlands als tweede taal,

"examenjaar": het tijdvak dat aanvangt op 1 januari van een jaar en eindigt op 31 december van dat jaar,

"examenonderdeel": een onderdeel van het examen als bedoeld in artikel 4, derde lid,

"examenprogramma": het examenprogramma, bedoeld in artikel 8,

"examenreglement": het examenreglement, bedoeld in artikel 10, tweede lid,

"College voor toetsen en examens": College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens,

"examenleider": degene die door het College voor toetsen en examens is belast met de leiding bij het afnemen van het examen,

"diploma": het diploma Nederlands als tweede taal,

"certificaat": een certificaat als bedoeld in artikel 16, tweede lid,

"kandidaat": degene die aan een of meer examenonderdelen deelneemt.

Artikel 2. Doelstellingen; programma's

 • 1 Dit besluit regelt het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Het examen kent twee programma's: programma I en programma II.

 • 2 Programma I omvat een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het volgen van opleidingen of de uitoefening van functies op het niveau van een vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs door hen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die ten minste het niveau van het primair onderwijs hebben bereikt.

 • 3 Programma II omvat een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het volgen van opleidingen in het hoger onderwijs en de uitoefening van hogere functies door hen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die wat betreft vooropleiding of werkervaring functioneren op ten minste het niveau van het middenkader.

Artikel 4. Toelating tot en indeling van het examen

 • 1 Het College voor toetsen en examens stelt degenen die zulks wensen in de gelegenheid het examen of een of meer onderdelen daarvan af te leggen.

 • 2 Het examen wordt afgenomen volgens programma I onderscheidenlijk programma II.

 • 3 Een examen bestaat uit de examenonderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken in de Nederlandse taal.

 • 4 Een kandidaat die niet een volledig examen wenst af te leggen, kiest aan welk examenonderdeel of aan welke examenonderdelen van welk programma hij wenst deel te nemen.

Artikel 5. Examengeld

 • 1 Voor deelneming aan een volledig examen van programma I of II is een bedrag verschuldigd van € 200. Voor deelneming aan een examenonderdeel van programma I of II is per onderdeel een bedrag verschuldigd van € 50.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bedragen kunnen bij regeling van Onze Minister worden gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6. Onregelmatigheden

 • 1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig examenonderdeel aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt kan het College voor toetsen en examens op voorstel van de examenleider het desbetreffende onderdeel ongeldig verklaren en de kandidaat op die grond het certificaat onthouden dan wel bepalen dat het certificaat eerst kan worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door het College voor toetsen en examens aan te wijzen onderdelen en op een door het college te bepalen wijze.

 • 2 De examenleider doet zijn voorstel zo spoedig mogelijk nadat de onregelmatigheid aan hem bekend is geworden. Indien de onregelmatigheid eerst wordt ontdekt na afloop van het examen, kan het College voor toetsen en examens de kandidaat het desbetreffende certificaat onthouden.

 • 3 Het College voor toetsen en examens hoort de examenleider en de kandidaat alvorens een beslissing als bedoeld in het eerste of tweede lid te nemen en wijst bij haar beslissing op het bepaalde in het vierde lid. Het College voor toetsen en examens maakt haar beslissing zo mogelijk mondeling en in elk geval schriftelijk aan de kandidaat en in afschrift aan de inspectie bekend.

 • 4 De kandidaat kan tegen een besluit als bedoeld in dit artikel bezwaar maken bij het College voor toetsen en examens. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vijf dagen nadat het besluit aan de kandidaat is bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze. Het College beslist binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij het college deze termijn heeft verlengd met ten hoogste twee weken. Het College voor toetsen en examens stelt bij zijn beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. Het College voor toetsen en examens deelt zijn beslissing mee aan de inspectie.

Hoofdstuk II. Inhoud van het examen

Artikel 7. Inhoud examen

Het examen strekt zich uit over de examenstof, omschreven in het examenprogramma.

Artikel 8. Examenprogramma

Het examenprogramma omvat per programma en per examenonderdeel:

 • a. een omschrijving van de examenstof, en

 • b. de wijze waarop de beoordeling tot stand komt.

Hoofdstuk III. Regeling van het examen

Artikel 9. Afnemen van het examen

 • 1 Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van het College voor toetsen en examens afgenomen op een of meer door het College voor toetsen en examens aan te wijzen plaatsen.

 • 2 Voor elke plaats waar het examen wordt afgenomen, wijst het College voor toetsen en examens een examenleider en een voldoende aantal toezichthouders aan.

Artikel 10. Examenprogramma, examenreglement

 • 1 Het College voor toetsen en examens stelt uiterlijk één jaar voor aanvang van de examens het examenprogramma, de aanmeldingsprocedure en, indien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, het aantal kandidaten dat ten hoogste tot het examen kan worden toegelaten, vast en doet daarvan mededeling in de Staatscourant en, aan de inspectie en aan Onze Minister.

 • 2 Uiterlijk vier maanden voor aanvang van een examenjaar stelt het College voor toetsen en examens het examenreglement vast en doet daarvan mededeling in de Staatscourant en, aan de inspectie en aan Onze Minister. Het examenreglement omvat tenminste:

  • a. de wijze waarop de examenonderdelen worden afgenomen alsmede de duur daarvan,

  • b. de hulpmiddelen die mogen worden gebruikt bij het maken van de opgaven, en

  • c. regels omtrent vaststelling en bekendmaking van de resultaten en de uitslag.

 • 3 Het College voor toetsen en examens maakt de plaatsen en tijdstippen waarop de examenonderdelen worden afgenomen tijdig voor aanvang van het examen aan de kandidaten bekend.

Hoofdstuk IV. Examen

Artikel 11. Afnemen examen

Het examen wordt ten minste twee maal per jaar afgenomen.

Artikel 12. Beoordeling examen

 • 1 Het werk van de kandidaten wordt door of namens het College voor toetsen en examens beoordeeld. Het College voor toetsen en examens wijst daartoe twee beoordelaars aan die onafhankelijk van elkaar het werk beoordelen.

 • 2 Na de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, kan het College voor toetsen en examens het werk aan een derde beoordelaar voorleggen, volgens voorschriften van het College voor toetsen en examens.

Artikel 13. Verhindering examen

 • 1 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het College voor toetsen en examens, verhinderd is bij een of meer examenonderdelen aanwezig te zijn, wordt hem de gelegenheid gegeven die examenonderdelen alsnog af te leggen op een door het College voor toetsen en examens na overleg met de kandidaat te bepalen moment.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is niet opnieuw examengeld verschuldigd.

Hoofdstuk V. Uitslag, diplomering

Artikel 14. Vaststelling examenresultaten

 • 1 Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in "voldoende" dan wel "onvoldoende".

 • 2 Het College voor toetsen en examens stelt voor elk examenonderdeel het resultaat vast.

Artikel 15. Uitslag

De kandidaat is geslaagd voor een examen indien voor alle examenonderdelen van een programma het resultaat voldoende is.

Artikel 16. Diploma's en certificaten

 • 1 Aan de kandidaat die is geslaagd voor een examen, wordt een diploma uitgereikt.

 • 2 Aan de kandidaat die voor een of meer examenonderdelen een voldoende resultaat heeft behaald, wordt een certificaat uitgereikt. Op het certificaat wordt ten minste vermeld het examenonderdeel waarvoor het certificaat is verleend.

 • 3 Een diploma, als bedoeld in het eerste lid, wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van alle examenonderdelen, bedoeld in artikel 4, derde lid.

 • 4 Het College voor toetsen en examens stelt modellen van de diploma's en de certificaten voor programma I onderscheidenlijk programma II vast.

 • 5 Duplicaten van diploma's en certificaten worden niet uitgereikt.

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

Artikel 17. Bewaren, inzage examenwerk en resultaten

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2009. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Het College voor toetsen en examens bewaart het examenwerk gedurende zes maanden na afloop van het examen ter kennisneming voor de kandidaat.

 • 2 Na afloop van de zes maanden kan het werk worden vernietigd.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 Het College voor toetsen en examens kan, met goedvinden van de kandidaat, de examenresultaten aan derden bekend maken.

Artikel 18. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist het College voor toetsen en examens. Het College voor toetsen en examens deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mede aan de betrokken examenleiders en aan de inspectie.

Artikel 19. Niet op voorgeschreven wijze afgelegd examen

Indien een of meer examenonderdelen of het gehele examen naar het oordeel van de inspectie niet op de voorgeschreven wijze zijn afgelegd dan wel kunnen worden afgelegd, dan wel indien het afnemen van een examenonderdeel of het examen niet op behoorlijke wijze is geschied en het College voor toetsen en examens niet of niet naar behoren voorzieningen treft, beslist de inspectie hoe alsdan moet worden gehandeld.

Artikel 20. Afwijking wijze van examineren

Het College voor toetsen en examens kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt het College voor toetsen en examens na overleg met de inspectie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, zodanig dat de eisen die bij het examen aan de kandidaat worden gesteld, zoveel mogelijk gelijk zijn aan die voor de andere kandidaten. Het College voor toetsen en examens doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de kandidaat en aan de inspectie.

Artikel 21. Gegevens ten behoeve van toetsontwikkeling

 • 1 Ten behoeve van de toetsontwikkeling is het College voor toetsen en examens gerechtigd de gegevens te verzamelen van kandidaten omtrent:

  • a. nationaliteit,

  • b. vooropleiding, en

  • c. leeftijd.

 • 2 Het College voor toetsen en examens kan ten behoeve van de toetsontwikkeling de kandidaat verzoeken om meer gegevens dan die bedoeld in het eerste lid. Het College voor toetsen en examens deelt de kandidaat mede dat hij niet verplicht is deze gegevens te verstrekken.

 • 3 De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden bewaard op een niet op de persoon herleidbare wijze. De gegevens kunnen langer worden bewaard dan het examenwerk, bedoeld in artikel 17.

Artikel 22. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23. Gelijkstelling certificaten

Certificaten, voor 1 januari 1994 toegekend door de Tijdelijke voorbereidingscommissie Staatsexamens Nederlands als tweede taal, ingesteld bij besluit van Onze Minister van 12 maart 1992 (Uitleg OenW-Regelingen 1992, nr. 8) worden aangemerkt als certificaten, verkregen op grond van dit besluit. Degene die certificaten overlegt van alle examenonderdelen, behorend tot een programma, als geëxamineerd door de Tijdelijke voorbereidingscommissie Staatsexamens Nederlands als tweede taal, ontvangt een diploma als bedoeld in artikel 16, eerste lid.

Artikel 24. Overgangsbepaling vanwege de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

Op een inburgeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inburgering zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021, op wie het Besluit inburgering van toepassing was op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Besluit inburgering 2021, blijft artikel 17, derde lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, zoals dit luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021, van toepassing.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 26. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 oktober 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de twaalfde november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven