Verordening op het examengeld

[Regeling vervallen per 27-09-2007.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 26-09-2007

Verordening op het Examengeld

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

In deze verordening wordt vestaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Voor het afleggen van een onderdeel van een gedeelte van het examen, als bedoeld in artikel 80 Wet op de Accountants-Administratieconsutenten, of in één der vakken genoemd in het Examenbesluit Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 1994,86) is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:

 • a. voor elk van de vakken Algemene economie, Bedrijfseconomie, Privaatrecht, Sociaal recht, Belastingrecht I, Wiskunde, Statistiek, Boekhouden en Algemene organisatie, schriftelijk: € 190, mondeling: € 400;

 • b. voor het vak leer van de Accountantscontrole II, schriftelijk: € 405, mondeling: € 620;

 • c. voor het vak Administratieve Organisatie II, schriftelijk: € 325, mondeling: € 620;

 • d. voor het vak Belastingrecht II, schriftelijk: € 325, mondeling: € 580;

 • e. voor het vak Externe Verslaggeving II, schriftelijk: € 160, mondeling: € 465;

 • f. voor elk van de vakken Leer van de Accountantscontrole I, Administratieve Organisatie I, Kosten en Opbrengsten en Strategisch Management voor het MKB, schriftelijk: € 160, mondeling: € 310.

 • g. voor het mondeling tentamen zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 van de 'Nadere regelingen met betrekking tot het theoriegedeelte van het examen zoals bedoeld in artikel 80 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten': € 800.

 • h. in afwijking van het bovenstaande geldt voor de examens die worden afgenomen bij instituten waarmee de NOvAA in het kader van de NOvAA Beroepsopleiding een overeenkomst heeft afgesloten een examengeld van € 135,- per vak.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Kandidaten die aan de toetsing van het praktijkgedeelte van het examen, als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 van het Examenbesluit Accountants-Administratieconsulenten 1994, wensen deel te nemen, dienen te staan ingeschreven bij het Examenbureau. Hiervoor is eenmalig een inschrijfgeld verschuldigd van € 110, alsmede een eenmalige bijdrage in de algemene kosten van € 250,-..

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Kandidaten die voor 1 januari 2003 de praktijkopleiding gestart zijn, betalen naast het eenmalige inschrijfgeld van € 110,-, jaarlijks een bedrag van € 65,- als bijdrage in de algemene kosten. Zij betalen geen eenmalige bijdrage in de algemene kosten.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Voor de toetsing van het halfjaarlijks praktijkverslag, als bedoeld in artikel 10, van het Examenbesluit Accountants-Administratieconsulenten 1994, is een examengeld verschuldigd van € 45 behoudens het eindgesprek, hiervoor is een examengeld verschuldigd van € 225. Als de kandidaat het praktijkgedeelte van het examen bij een door het Examenbureau AA erkend Stagebureau volgt, is hij het examengeld van € 45 niet verschuldigd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:

 • a. voor het vak Belastingrecht, schriftelijk: € 325;

 • b. voor het vak Gedrags- en Beroepsregels, mondeling: € 310.

 • c. voor het vak Regelgeving inzake de jaarrekening en het jaarverslag, mondeling: € 475;

 • d. voor een verzoek tot vrijstelling van een vak: € 45.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Voor een verzoek tot vrijstelling voor een onderdeel van het accountantsexamen is een examengeld van € 45 per verzoek verschuldigd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

De examengelden zijn verschuldigd per keer dat men examen doet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

 • 1 Het Examenbureau bepaalt, telkens als het de inschrijving voor een onderdeel van een examen openstelt, op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld en eventueel het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten bedoeld in artikel 2a, moet worden voldaan.

 • 2 Een kandidaat, die niet de door het Examenbureau ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot enig onderdeel van het examen toegelaten.

 • 3 Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is € 115 administratiekosten verschuldigd indien:

  • - de kandidaat niet wordt toegelaten tot het onderdeel van het examen ingevolge het tweede lid;

  • - het Examenbureau uiterlijk veertien dagen voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata bericht ontvangt dat de kandidaat niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;

  • - er door bijzondere omstandigheden niet aan het onderdeel van het examen kon worden deelgenomen.

 • 4 Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is:

  • - de helft van het examengeld voor het desbetreffende onderdeel van het examen verschuldigd met een minimum van € 115,- indien hij binnen een termijn van veertien dagen voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het Examenbureau heeft bericht dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;

  • - het volledige examengeld voor het destreffende onderdeel van het examen verschuldigd indien hij heeft verzuimd voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het Examenbureau een bericht te zenden dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen.

 • 5 In bijzondere omstandigheden kan het Examenbureau de berekening van administratiekosten als bedoeld in het derde en vierde lid, achterwege laten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

 • 1 Geen restitutie van (een deel van) het eenmalige inschrijfgeld van € 110,- vindt plaats zodra de kandidaat van het Examenbureau een startdatum toegekend heeft gekregen.

 • 2 Een kandidaat die in het eerste jaar van de praktijkopleiding schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft recht op een restitutie van € 150,-, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in de algemene kosten.

  Een kandidaat die na het eerste jaar schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het bedrag dat hij betaald heeft als eenmalige bijdrage in de algemene kosten.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Een kandidaat die voor 1 januari 2003 de praktijkopleiding gestart is en uiterlijk binnen 1 maand na ingang van de betreffende jaartermijn schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen heeft recht op restitutie van een reeds verrichte betaling betrekking hebbende op de betreffende jaartermijn of, indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op niet-betaling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

Een kandidaat ontvangt een getuigschrift indien hij, onverminderd de voldoening aan de overige daaraan verbonden verplichtingen, alle met het betreffende getuigschrift verband houdende betalingen heeft verricht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 27-09-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

 • 2 Zij kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het examengeld.

  Goedgekeurd bij besluit nr.: ES/DM/FM 93089884.B73 van 25 november 1993.

Naar boven