Verordening op de ledenvergadering

Geldend van 06-09-2006 t/m heden

Verordening op de ledenvergadering

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulten,

gelet op artikel 26 lid 1 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, maakt bekend dat de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld in de Ledenvergadering van 14 oktober 1993.

Artikel 1

 • 1 De oproeping tot een bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt – de dag van verzending daaronder begrepen – ten minste veertien volle dagen tevoren door toezending aan alle leden van de NOvAA van een agenda, met vermelding van plaats, dag en aanvangsuur van de vergadering.

 • 2 In spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur kan de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn worden bekort met dien verstande, dat de termijn van oproeping ten minste vijf volle dagen zal moeten zijn.

 • 3 In een bijeenkomst van de ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen ten aanzien van onderwerpen, welke niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 2

Indien het bestuur met het bijeenroepen van een vergadering binnen een maand na ontvangst van een verzoek daartoe, als bedoeld in artikel 10 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, in gebreke blijft, zijn de aanvragende leden bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen.

Artikel 3

 • 1 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter berust de leiding van de ledenvergadering bij de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2 Indien ook de plaatsvervangend voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, berust de leiding bij één der andere bestuursleden, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.

 • 3 Indien geen der bestuursleden aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 4

 • 1 Jaarlijks op een door het bestuur te bepalen dag, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vindt een bijeenkomst van de ledenvergadering plaats.

 • 2 Op de agenda voor deze vergadering komen ten minste de volgende punten voor:

  • a. vaststelling van de notulen van de vorige jaarlijkse bijeenkomst van de ledenvergadering;

  • b. behandeling van het verslag van het bestuur bedoeld in artikel 35 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

  • c. vaststelling van de rakening en verantwoording van het bestuur over het beheer van de financiën in het afgelopen boekjaar;

  • d. vaststelling van de begroting van de NOvAA voor het komende boekjaar, alsmede zo nodig van een aanvullende begroting voor het lopende boekjaar;

  • e. vaststelling van de verordening, als j bedoeld in artikel 30 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, betreffende de bijdrage van de leden voor het komende boekjaar;

  • f. benoeming uit de leden van een accountant, die belast is met de controle op de financiële verantwoording, benevens een plaatsvervanger voor deze;

  • g. benoeming van bestuursleden;

  • h. benoeming uit de leden van het bestuur van de voorzitter, alsmede van een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5

Het is een lid niet toegestaan aan een ander lid volmacht te verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

Artikel 6

 • 1 Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast betreffende de wijze, waarop de kandidaatstelling plaatsvindt voor de in het artikel 4, lid 2, onder f, g, en h bedoelde vacatures en omtrent de bij de stemmingen over deze vacatures te volgen procedure.

 • 2 Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – voorts nadere regelen vast betreffende de wijze van behandeling van ontwerpverordeningen door de ledenvergadering.

Terug naar begin van de pagina