Algemene Contributieverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 05-07-2003 t/m 31-12-2006

Algemene Contributieverordening

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulten,

gelet op artikel 26 lid 1 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, maakt bekend dat de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld in de Ledenvergadering van 14 oktober 1993.

Hoofdstuk I. Contributiegroepen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De NOvAA kent, voor wat de contributie betreft, de volgende groepen leden:

  • A. leden die optreden als openbaar accountant en - voorzover zij niet aan te merken zijn als openbaar accountant - leden die werkzaam zijn bij een accountantskantoor, ongeacht hun functie of werkzaamheden,

  • B. leden, die optreden als accountant, voorzover niet vallende onder A,

  • C. overige leden, voorzover niet vallende onder D,

  • D. leden die niet of niet meer bij het arbeidsproces betrokken zijn.

 • 2 De contributie voor elke groep van leden, als bedoeld in het eerste lid, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening vastgesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Onder niet of niet meer actief bij het arbeidsproces betrokken zijn, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder D., wordt verstaan dat geen inkomsten uit huidige beroepsmatige werkzaamheden worden genoten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij de aanvang van ieder boekjaar stelt het bestuur vast tot welke contributiegroep als bedoeld in artikel 1, eerste lid, een lid van de NOvAA behoort.

 • 2 Voor hen die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister worden ingeschreven, geschiedt de vaststelling van de contributie bij de inschrijving in het register, met inachtneming van de artikelen 4 en 5.

 • 3 Indien in de loop van een boekjaar een wijziging in de aard van de beroepsuitoefening of functie plaatsvindt wordt het betrokken lid, als voornoemde wijziging dit met zich meebrengt, door het bestuur ingedeeld in een andere contributiegroep, mits de desbetreffende wijziging schriftelijk aan het bestuur is gemeld uiterlijk binnen drie weken nadat deze heeft plaatsgevonden.

 • 4 Bij een wijziging als bedoeld in het derde lid, vindt de indeling in een andere contributiegroep plaats per eerste van de maand naar wijziging in de aard van de beroepsuitoefening of functie.

  Voor zover nodig wordt restitutie van reeds betaalde contributie verleend.

 • 5 Indien een lid niet binnen de gestelde termijn van drie weken aan het bestuur mededeling heeft gedaan van een wijziging als bedoeld in het derde lid, kan het bestuur de indeling in een contributiegroep met een lagere contributie pas laten ingaan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van bericht van deze wijziging, tenzij bijzondere omstandigheden het doen van een mededeling als hiervoor bedoeld hebben verhinderd, dit ter beoordeling van het bestuur. Indien de wijziging echter tot indeling in een groep met hogere contributie leidt legt het bestuur aan het lid deze hogere contributie op. met terugwerkende kracht tot de eerste van de maand volgend op de maand waarop de wijziging als bedoeld in lid 3 in werking is getreden.

Hoofdstuk II. Bijzondere regelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Leden, die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, zijn voor dat boekjaar contributie verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle maanden van het boekjaar – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – vanaf het tijdstip van inschrijving in het register.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel zijn leden die in de laatste maand van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven voor dat boekjaar geen contributie meer verschuldigd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Leden van wie de inschrijving in het accountantsregister vóór 1 juli van een boekjaar wordt doorgehaald zijn de helft van de voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd. Voor zoveel nodig wordt restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

 • 2 Leden van wie de inschrijving ná 1 juli van een boekjaar wordt doorgehaald zijn de volle voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd.

 • 3 In afwijking van het eerste en het tweede lid, wordt de verschuldigde contributie ten aanzien van het lopende boekjaar van een overleden lid niet meer ingevorderd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien de door een lid, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder A, B, of C verschuldigde contributie meer bedraagt dan een jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening op voorstel van het bestuur vast te stellen percentage van zijn bruto jaarkonkomen, wordt op zijn verzoek de contributie verminderd tot het aldus berekende bedrag, met dien verstande dat geen verdere vermindering plaatsvindt dan tot het bedrag, verschuldigd door de leden bedoeld in artikel 1, eerste lid onder D.

 • 2 Leden die in aanmerking wensen te komen voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vermindering dienen jaarlijks voor het begin van het boekjaar waarvoor zij vermindering wensen schriftelijk een gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur kan bepalen dat nog nadere gegevens dienen te worden verstrekt. Het bestuur kan aan de vermindering de voorwaarde verbinden dat deze voorlopig geschiedt. Indien het verzoek niet voor aanvang van het boekjaar wordt ingediend, kan de vermindering van de contributiebetaling pas worden verleend per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend. Wordt het verminderingsverzoek toegekend nadat de contributie reeds is voldaan, dan zal het teveel betaalde bedrag worden gerestitueerd.

 • 3 Het bestuur is bevoegd in zeer bijzondere gevallen te zijner beoordeling gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributiebetaling te verlenen dan wel reeds betaalde contributie geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Hoofdstuk III. Inning

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bestuur doet aan elk lid mededeling in welke contributiegroep hij is ingedeeld, welke bijzondere regeling eventueel is toegepast en welk bedrag hij is verschuldigd.

 • 2 Voor de automatische incasso van de contributie kan korting worden verleend. De hoogte van deze korting wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening vastgesteld.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De verschuldigde contributie dient op een door het bestuur vast te stellen wijze te worden voldaan aan de Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten te ’s-Gravenhage binnen één maand na verzending van de in artikel 8 bedoelde mededeling.

 • 2 Aan leden die een verzoek om toepassing van de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 7 hebben gedaan wordt op schriftelijk verzoek uitstel van betaling verleend tot het bestuur op het verzoek tot aanpassing van de contributie heeft beslist an zo nodig het bedrag der verschuldigde contributie opnieuw heeft vastgesteld, waarna de in het eerste lid bedoelde termijn opnieuw gaat lopen.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur aan een lid op diens schriftelijk gemotiveerd verzoek een betalingsregeling toestaan.

 • 4 Indien blijkt dat een lid na verloop van de in het eerste lid gestelde termijn, of na verloop van een termijn van een betalingsregeling als bedoeld in lid 3, nalatig is met betalen, kunnen de kosten van aanmaning en eventuele andere gemaakte kosten, inbegrepen de kosten van juridische bijstand, ter inning van da verschuldigde contributie voor rekening van het betrokken lid worden gebracht.

Hoofdstuk IV. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Zij kan worden aangehaald onder de naam: Algemene Contributieverordening.

Naar boven