Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Deelen

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Deelen

De Staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een Commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van de Vliegbasis Deelen kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat de Vliegbasis Deelen door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 202.620/5M van 9 mei 1960;

Overwegende dat de geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet voor de Vliegbasis Deelen door de Staatssecretaris van Defensie is aangewezen bij besluit nummer MG92058759 van 5 juni 1992;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het bestuur van de Provincie Gelderland en de besturen van de gemeenten Arnhem en Ede;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Deelen ingesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Gelderland;

  • b. het hoofd Sectie Geluidhinder van de Luchtmachtstaf, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • c. de commandant van de Vliegbasis Deelen, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • d. de inspecteur van het Inspectoraat-generaal VROM in de regio binnen wiens ambtsgebied het luchtvaartterrein is gelegen, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Arnhem en Ede;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 Elk van de in het eerste lid onder e genoemde colleges ziet er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. Als omwonenden worden beschouwd diegenen die wonen binnen de grens van 35 Kosteneenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de Vliegbasis Deelen;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de Staatssecretaris van Defensie aan.

 • 2 De Commissie kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie.

 • 3 De Commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretaris van Defensie.

 • 4 De Commissie stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de Staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant. Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en het secretariaat.

's-Gravenhage, 12 oktober 1993

De

Staatssecretaris

van Defensie,

A.B.M. Frinking

Naar boven