Toekenning vacatiegeld Auditcommissie Stads- en Streekvervoer

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 21-10-1993 t/m 30-04-2004

Toekenning vacatiegeld Auditcommissie Stads- en Streekvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 augustus 1993, houdende instelling van een Auditcommissie voor het Stads- en Streekvervoer;

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Aan de voorzitter van de Auditcommissie wordt een vacatiegeld toegekend van f 350 per vergadering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Aan de leden van de Auditcommissie wordt een vacatiegeld toegekend van f 250 per vergadering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Aan de waarnemers, de heren Brokx, Smit en Van der Zijl van de Auditcommissie wordt een vacatiegeld toegekend van f 250 per vergadering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 april 1993.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de betrokkenen en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 11 oktober 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven