Regeling minimum vlieghoogte spuitvluchten

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 20-10-1993 t/m 11-12-2014

Regeling minimum vlieghoogte spuitvluchten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 45, tweede lid van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Bij het uitvoeren van de in artikel 45, tweede lid, onder b, van het Luchtverkeersreglement genoemde vluchten worden de volgende regels in acht genomen:

  • a. vluchten zijn niet toegestaan boven wegen, tram-, spoor- en waterwegen, voor zover er verkeer is op deze wegen;

  • b. vluchten zijn niet toegestaan boven terreinen grenzend aan de onder a. genoemde wegen, voor zover er verkeer is op deze wegen en de koers van het luchtvaartuig de rijrichting van het verkeer kruist of wanneer door de heersende windrichting de in artikel 45, tweede lid, onder b, genoemde stoffen in de richting van het verkeer worden verplaatst;

  • c. vluchten zijn niet toegestaan boven en onder hoogspanningslijnen en binnen het gebied van vijftien meter ter weerszijde van deze hoogspanningslijnen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Het besluit van de Directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 1 september 1982/nr. LVB/L24157/Rijksluchtvaartdienst wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling minimum vlieghoogte spuitvluchten.

's-Gravenhage, 11 oktober 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven