Regeling vaststelling bedragen nascholing 1993–1994

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 16-10-1993 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling bedragen nascholing 1993–1994

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 96e, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93f, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de artikelen 85a, 91a en 95d.1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 3.62a, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en artikel II onderdelen R en S van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266);

Besluit:

Artikel 1. Scholen voor primair onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, en voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wordt voor het schooljaar 1993/1994 vastgesteld op f 380,- per formatieplaats.

Artikel 2. Scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs wordt voor het schooljaar 1993/1994 vastgesteld op f 700,- per formatieplaats.

  • 2 Bij de berekening van de vergoeding voor de in het eerste lid genoemde scholen worden de volgende elementen van de ingevolge artikel 84, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs toegekende formatie in aanmerking genomen:

    • a. de formatie op basis van de Regeling convenantseenheden v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. 1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 15);

    • b. de formatie op grond van de artikelen 4 en 5 van de Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen W.V.O. (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 9); en

    • c. de formatie voor het schooljaar 1992/1993 op basis van de Regeling onderwijs eigen taal v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 17a).

Artikel 3. Scholen voor m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De bedragen voor nascholing van het personeel van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, worden voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 onderscheidenlijk voor het kalenderjaar 1994 per leerling als volgt vastgesteld:

a1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1993

1994

techniek

f 17,-

f 33,-

weg- en waterbouwkunde

f 17,-

f 33,-

proces- en laboratoriumtechniek

f 22,-

f 41,-

nautische beroepen

f 22,-

f 41,-

algemene

f 22,-

f 41,-

operationele techniek

   

fijnmechanische techniek

f 17,-

f 33,-

grafische techniek

f 19,-

f 36,-

fijne techniek

f 19,-

f 37,-

instrument techniek

f 22,-

f 43,-

edelsmeden

f 20,-

f 38,-

houtbewerking en woninginrichting

f 19,-

f 36,-

beschermings- en afwerkingstechnieken

f 19,-

f 36,-

vliegtuigtechnieken

f 19,-

f 37,-

mode en kleding

f 19,-

f 36,-

wegenbouwmachinisten

f 26,-

f 50,-

brood- en banketbakken

f 19,-

f 37,-

bedrijfsmanagement motorvoertuigen

f 17,-

f 33,-

reclame- en presentatietechnieken

f 19,-

f 36,-

a2. Tussenopleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1993

1994

proces- en laboratoriumtechniek

f 18,-

f 35,-

a3. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1993

1994

techniek

f 23,-

f 44,-

proces- en laboratoriumtechniek

f 29,-

f 56,-

nautische beroepen

f 29,-

f 55,-

grafische techniek

f 26,-

f 49,-

houtbewerking en woninginrichting

f 26,-

f 49,-

beschermings- en afwerkingstechnieken

f 26,-

f 50,-

brood- en banketbakken

f 26,-

f 49,-

reclame- en presentatietechnieken

f 26,-

f 49,-

b. Opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving

 

1993

1994

alle opleidingen

f 20,-

f 26,-

c1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

 

1993

1994

administratie

f 16,-

f 31,-

handel

f 18,-

f 34,-

toerisme en recreatie

f 17,-

f 33,-

horeca

f 19,-

f 37,-

slagerij en vleessector

f 19,-

f 37,-

levensmiddelenhandel

f 18,-

f 33,-

textielhandel

f 20,-

f 37,-

c2. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

 

1993

1994

administratie

f 22,-

f 43,-

handel

f 24,-

f 46,-

horeca

f 26,-

f 49,-

d1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg

 

1993

1994

dienstverlening en gezondheidszorg

f 17,-

f 32,-

mode en kleding

f 19,-

f 36,-

assisterende beroepen in de gezondheidszorg

f 19,-

f 36,-

uiterlijke verzorging

f 17,-

f 32,-

civiele en consumptieftechnische diensten

f 17,-

f 32,-

sport en bewegen

f 19,-

f 36,-

verpleging

f 17,-

f 32,-

d2. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg dienstverlening en

 

1993

1994

gezondheidszorg

f 23,-

f 43,-

uiterlijke verzorging

f 23,-

f 43,-

civiele en consumptieftechnische diensten

f 23,-

f 43,-

e. Overige opleidingen

 

1993

1994

oriënterende en schakelende opleidingen

f 19,-

f 37,-

Artikel 4. Scholen voor v.a.v.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 f 12,- per deeltijdequivalent en voor het kalenderjaar 1994 f 14,- per deeltijd-equivalent.

Artikel 5. Landelijke organen voor het leerlingwezen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de landelijke organen is voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 f 165,- per formatieplaats en voor het kalenderjaar 1994 f 415,- per formatieplaats.

Artikel 6. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De bedragen voor nascholing van het personeel van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs waaraan deeltijds middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd, worden voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 onderscheidenlijk voor het kalenderjaar 1994 per deeltijdequivalent als volgt vastgesteld:

deeltijds middelbaar technisch onderwijs

f 12,-

f 15,-

deeltijds middelbaar laboratoriumonderwijs

f 25,-

f 31,-

deeltijds middelbaar landbouwonderwijs

f 20,-

f 26,-

deeltijds middelbaar economisch en administratief onderwijs

f 10,-

f 12,-

deeltijds middelbaar dienstverlening en gezondheidszorgonderwijs

f 29,-

f 36,-

Artikel 7. Wijziging Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In de Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 18c) wordt, onder vernummering van de artikelen 8, 9, 10 (betreffende de inwerkingtreding), 11 en 12 tot onderscheidenlijk 9, 10, 11 en 12, een nieuw artikel 8 ingevoegd, luidende:

Artikel 8 Nascholing

  • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 is voor een afdeling v.h.b.o. f 20,- per leerling en voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. f 18,- per leerling.

  • 2 Het bedrag voor nascholing van het personeel voor het kalenderjaar 1994 is voor een afdeling v.h.b.o. f 39,- per leerling en voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. f 34,- per leerling.

Artikel 8. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing 1993–1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven