Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen [...] beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 21-08-1996 t/m 31-12-2019

Besluit van 30 september 1993, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere regelingen voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 17 mei 1993, nr. AW93/U418, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929, artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, de artikelen A 4, B 13 en C 7 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, artikelen R 2, eerste lid en R 4, eerste lid, van de Algemene militaire pensioenwet, de artikelen 23 en 24 van de Wet van 15 juni 1972, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 1972, 449) en artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1993, nr. WO.4.93.0305);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 september 1993, nr. AW93/U664, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 2 Voor de gewezen werknemer, bedoeld in artikel II, onderdeel B, van wie het invaliditeitspensioen wordt berekend met inachtneming van een middelsom van berekeningsgrondslagen die geldt voor een diensttijd die eindigt voor 1 januari 1986, wordt de middelsom, vermeld in artikel 33b, eerste lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, verhoogd met 10%.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De artikelen van de in dit besluit gewijzigde regelingen en besluiten, zoals deze luidden op 31 juli 1993 blijven van toepassing op de ambtenaar of militair in de zin van die regelingen en besluiten voor zover die ambtenaar of militair verkeert in een overeenkomstige situatie, als de situaties omschreven in Hoofdstuk III van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, met dien verstande dat :

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 30 september 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Uitgegeven de zestiende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven