Wijzigingsbesluit Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (verdeling rijkssteun voor stadsvernieuwing in de toekomst)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 30-06-2008

Besluit van 30 september 1993, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (verdeling rijkssteun voor stadsvernieuwing in de toekomst)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 1993, nr. MJZ05793003, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 39 en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;

Gezien het advies van de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing van 29 januari 1993, nr. 1;

Gezien het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting van 31 maart 1993, nr. 207/212;

De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 1993, nr. W08.93.0405);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 1993, nr. MJZ23993001, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De artikelen 4, 5, 6 en 12 van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing, zoals dat laatstelijk luidde vóór 1 januari 1994, blijven van toepassing op de verlening van geldelijke steun als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor kalenderjaren die vóór die datum zijn verstreken, en op de besteding van en de verslaglegging over die geldelijke steun.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

  • 1 De artikelen I, II en III van dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 1994.

  • 2 Artikel IV van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de negentiende oktober 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven