Regeling verstrekking gegevens ten behoeve van inschrijving; Accountants-administratieconsulenten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 20-06-2008 t/m 31-12-2012

Regeling verstrekking gegevens ten behoeve van inschrijving; Accountants-administratieconsulenten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 45, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 2 Indien wegens het verloren gaan van de in het eerste lid, onder c, genoemde documenten een fotokopie of een gewaarmerkte afschrift niet kan worden overgelegd, kan een ander bewijsstuk worden overgelegd waaruit blijkt dat de betrokkene beschikte over het desbetreffende document of de desbetreffende documenten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Indien de aanvrager niet in Nederland woonachtig is, kan hij in plaats van een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, een met die verklaring overeenkomend document, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag van het land van oorsprong of van herkomst, overleggen.

  • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvrager een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen en in de lid-staat van oorsprong of van herkomst een met de in artikel 1, eerste lid, onder b, bedoelde verklaring overeenkomend document niet wordt afgegeven kan de aanvrager volstaan met het afleggen van een verklaring onder ede dan wel een plechtige verklaring ten overstaan van een daartoe bij of krachtens wet in die lid-staat bevoegde instantie, een notaris of een in die lid-staat bevoegde beroepsorganisatie, welke een attest afgeeft dat deze eed of plechtige verklaring bewijskracht heeft.

  • 3 Het in het eerste lid bedoelde document en het in het tweede lid bedoelde attest zijn bij de indiening van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde aanvraag niet ouder dan drie maanden.

's-Gravenhage, 30 september 1993

De

Minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te 's-Gravenhage.]

Naar boven