Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2023

Besluit van 25 september 1993, houdende regels met betrekking tot het verplicht bodemonderzoek op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 juni 1992, nr. MJZ 01692030, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 70 en 72 van de Wet bodembescherming;

Gezien de adviezen van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (adviezen van 27 mei 1991, B-91/566 en van 27 juni 1991, B-91/721) en van de Technische commissie bodembescherming (advies van 3 mei 1991, TCB 91/108/S);

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 1992, nr. W08.92 0233);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 september 1993, nr. MZJ 17993003, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. inrichting: inrichting die behoort tot een categorie, aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer;

 • b. BSB-aktie: aktie, gericht op systematische ondersteuning van de vrijwillige sanering van de bodem van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, als bedoeld in artikel 4a;

 • c. vooronderzoek: onderzoek ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem op een wijze als aangegeven in de Nederlandse voornorm 5725 «Bodem – leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek» (uitgave van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, Delft 1999), dan wel in de door Onze Minister aangewezen norm;

 • d. verkennend onderzoek: onderzoek ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem op een wijze als aangegeven in de Nederlandse norm 5740 «Bodem – onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond» (uitgave van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, Delft 1999), dan wel in de door Onze Minister aangewezen norm;

 • e. werkprogramma tankstations: Werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations (uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 's-Gravenhage 1991).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn gedeputeerde staten van de provincie waarin de inrichting geheel of grotendeels is gelegen, het bevoegd gezag.

 • 2 In afwijking van het eerste lid zijn met betrekking tot een inrichting die geheel of grotendeels is gelegen in de gemeenten Almelo, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad of Zwolle, burgemeester en wethouders van die gemeente het bevoegd gezag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Degene die een inrichting drijft, op een locatie waar op 31 december 1989 een inrichting was gevestigd:

  • a. die blijkens het register van de Kamer van Koophandel op dat tijdstip wat betreft de hoofd- of nevenactiviteit behoorde tot een in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde bedrijfsgroep, en

  • b. waarvoor sinds dat tijdstip niet een krachtens artikel 8.40 of 8.44 van de Wet milieubeheer vastgestelde algemene maatregel van bestuur van toepassing was, verricht op aanwijzing van het bevoegd gezag in de inrichting een vooronderzoek en een verkennend onderzoek en legt de onderzoeksresultaten binnen zes maanden na ontvangst van de aanwijzing aan het bevoegde gezag over.

 • 2 Voor zover nodig in afwijking van het eerste lid, onder b, geldt de in het eerste lid bedoelde verplichting in ieder geval ten aanzien van een inrichting waarop het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit chemische wasserijen milieubeheer van toepassing was.

 • 3 Het bevoegd gezag doet de in het eerste lid genoemde aanwijzing slechts, indien binnen een jaar na verzending van een uitnodiging als bedoeld in artikel 4a, derde lid, onder b, geen resultaten van het in dat artikel bedoelde onderzoek zijn ontvangen.

 • 4 Gedeputeerde staten informeren burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inrichting geheel of grotendeels is gelegen, over de in het eerste lid genoemde aanwijzing en over de resultaten van het verrichte onderzoek.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. in het kader van een BSB-aktie een verkennend onderzoek, oriënterend onderzoek of nader onderzoek is verricht en de resultaten daarvan zijn overgelegd aan de in artikel 4a bedoelde instantie of aan het bevoegd gezag indien geen aanwijzing als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, is gedaan;

  • b. in het kader van de Interimwet bodemsanering of van § 3 van hoofdstuk IV van de Wet bodembescherming bodemonderzoek is verricht, of

  • c. in het kader van het werkprogramma tankstations een bodemonderzoek als omschreven in de handleiding bodemsanering tankstations (bijlage VI van dat werkprogramma) is verricht.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het bevoegd gezag kan een of meer instanties aanwijzen, die belast zijn met het uitvoeren van een BSB-aktie met het oog op een onderzoek als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a.

 • 2 Indien het bevoegd gezag geen aanwijzing heeft gedaan als bedoeld in het eerste lid, is het bevoegd gezag zelf belast met het uitvoeren van een BSB-aktie.

 • 3 Een BSB-aktie omvat ten minste:

  • a. het inventariseren van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen waar activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waardoor de bodem kan worden of zijn verontreinigd of aangetast;

  • b. het per bedrijfsterrein aangeven met welke prioriteit een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk is, en het uitnodigen van de betreffende bedrijven tot het verrichten van dit onderzoek, en

  • c. het registreren van de resultaten van de onder b bedoelde bodemonderzoeken.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde instantie meldt het bevoegd gezag eenmaal per kwartaal de prioriteiten, bedoeld in het derde lid, onder b, in het eerstvolgende kwartaal, alsmede welke van de in het derde lid, onder b, bedoelde onderzoeken in het daaraan voorafgaande kwartaal hebben plaatsgevonden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de wijze van monstername en van analyse bij het doen van een vooronderzoek of een verkennend onderzoek, en met betrekking tot de rapportage van het resultaat van dat onderzoek.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Op verzoek van degene die op of in een gedeelte van de bodem ten aanzien waarvan hem de nodige bevoegdheid ontbreekt, een verkennend onderzoek dient te verrichten ingevolge artikel 4, kan het bevoegd gezag de rechthebbende ten aanzien van dat gedeelte van de bodem een verplichting opleggen als bedoeld in artikel 70 van de Wet bodembescherming.

 • 2 Degene die een verzoek doet als bedoeld in het eerste lid, dient bij het verzoek de volgende gegevens te verstrekken:

  • a. de naam en het adres van de verzoeker en van de rechthebbende;

  • b. de kadastrale gegevens van de plaats waar het onderzoek dient te worden verricht;

  • c. een omschrijving van de omvang van het onderzoek;

  • d. het tijdstip waarop het onderzoek dient te worden verricht;

  • e. een omschrijving van de handelingen die de rechthebbende in het belang van het onderzoek moet nalaten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De categorieën bedrijfsterreinen waarvan aannemelijk is dat een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan en spoedige sanering noodzakelijk zal zijn, bedoeld in artikel 55ab van de Wet bodembescherming, zijn de in bijlage 2 bij dit besluit aangewezen categorieën.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Indien op de in het eerste lid bedoelde dag het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende voorstel van wet tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem (Kamerstukken II 1989/90, 21 556, nrs. 1-2) nog niet tot wet is verheven en in werking is getreden, treedt dit besluit in afwijking van het eerste lid eerst in werking met ingang van de dag waarop dat voorstel van wet, na tot wet te zijn verheven, in werking treedt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 25 september 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de dertigste november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorende bij artikel 4 van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De in artikel 4, eerste lid bedoelde bedrijfsgroepen zijn:

1102

Kolenmijnbouw

1202

Aardoliewinning

1203

Aardgaswinning

1204

Aardoliewinning in combinatie met aardgaswinning

1205

Aardolie- en aardgasexploratie

1206

Toeleveringsbedrijven voor de winning en exploratie van aardolie en aardgas

1913

Zand- en grindwinning

1922

Zoutwinning

1992

Metaalertsenwinning (geen herwinning)

2011

Slachthuizen (openbaar en particulier)

2012

Loonslachtersbedrijven

2013

Slachterijen (excl. pluimveeslachterijen)

2014

Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken

2015

Pluimveeslachterijen en -conservenfabrieken e.d.

2016

Vetsmelterijen

2021

Zuivel- en melkproduktenfabrieken

2023

Consumptie-ijsfabrieken

2031

Visdrogerijen

2032

Visconservenfabrieken

2033

Visrokerijen

2051

Suikerfabrieken

2061

Plantaardige en dierlijke olie- en plantaardige vettenfabrieken (excl. margarine)

2062

Margarinefabrieken e.d.

2071

Jamfabrieken

2072

Groenteverwerkende fabrieken

2073

Fruitverwerkende fabrieken

2074

Groente-inmakerijen, -inleggerijen

2081

Broodfabrieken

2082

Beschuitfabrieken

2084

Biscuit-, koek- en banketfabrieken (verkoop aan detailhandel, kantines, horecabedrijven e.d.)

2091

Cacao- en chocoladefabrieken

2092

Suikerwerkfabrieken

2111

Mais-, tarwe- en rijststijfselfabrieken

2112

Dextrine- en glucosefabrieken

2113

Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken

2132

Koffiebranderijen en theepakkerijen

2133

Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken

2137

Aardappelproduktenfabrieken

2138

Snack- en saladefabrieken

2139

Voedingsmiddelenfabrieken n.e.g.

2141

Gist- en spiritusfabrieken

2142

Distilleerderijen en likeurstokerijen

2151

Bierbrouwerijen

2152

Mouterijen

2211

Wolvezelbewerkende fabrieken

2212

Wolspinnerijen, -twijnerijen en handbreigarenfabrieken

2213

Wolspinnerijen-weverijen

2214

Wolweverijen (zonder eigen spinnerij)

2221

Katoenvezelbewerkende fabrieken e.d.

2222

Katoenspinnerijen e.d.

2223

Katoentwijnerijen, -spoelerijen, naaigarenfabrieken e.d.

2224

Katoenspinnerijen-weverijen e.d.

2225

Katoenweverijen (zonder eigen spinnerij) e.d.

2231

Tricotstukgoederenfabrieken (zonder confectionering)

2232

Kousen- en sokkenfabrieken

2233

Tricot onder- en nachtkledingfabrieken (met eigen breierij)

2234

Tricot bovenkledingfabrieken (met eigen breierij)

2239

Tricotfabrieken (met eigen breierij) n.e.g.

2241

Textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen

2242

Loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen

2249

Textielveredelingsbedrijven n.e.g.

2251

Kokos-, sisal- e.d. vloermattenfabrieken

2252

Tapijtfabrieken

2261

Linoleum- en viltzeilfabrieken

2271

Huishoud- en woningtextielgoederenfabrieken (geen eigen weverij)

2272

Dekenstikkerijen, spreienfabrieken e.d.

2273

Zeilen-, tenten-, dekkledenfabrieken

2279

Textielwarenfabrieken (excl. kleding) n.e.g.

2291

Band-, vlecht-, passement- en kantfabrieken

2292

Vilt- en vezelvliesfabrieken

2293

Touw- en nettenfabrieken

2294

Jutespinnerijen en -weverijen

2295

Vlasbewerkingsinrichtingen

2299

Textielfabrieken n.e.g.

2311

Werk- en bedrijfskledingfabrieken

2312

Regenkledingfabrieken

2313

Lederenkledingfabrieken

2341

Pelsbereiderijen

2342

Bontkledingfabrieken

2411

Lederfabrieken

2421

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

2431

Schoenfabrieken

2432

Schoenonderdeelfabrieken

2433

Maat- en orthopedische schoenmakerijen

2511

Loonzagerijen, -schaverijen e.d. (hout)

2521

Triplex-, fineer- en meubelplaatfabrieken

2522

Vezel- en spaanderplaatfabrieken

2523

Houtconserveringsbedrijven

2531

Timmerfabrieken

2532

Parket- en hardhoutvloerenfabrieken

2533

Fabrieken van geprefabriceerde gebouwen

2541

Houten emballage-fabrieken

2551

Fabrieken van houten huishoudelijke artikelen

2553

Fabrieken van houten school-, kantoor- en tekenbehoeften

2554

Lijstenfabrieken en encadreerinrichtingen

2555

Houtmeel-, houtwol- en houtvezelfabrieken

2556

Klompenfabrieken

2557

Houtdraaierijen

2559

Houtwarenfabrieken n.e.g.

2561

Kurkwarenfabrieken

2571

Fabrieken van houten meubelen en halffabricaten

2572

Grafkistenfabrieken e.d.

2573

Rietmeubel- en rotanmeubelfabrieken

2574

Matrassenfabrieken (geen spiraalmatrassen)

2575

Woningstoffeerderijen e.d.

2576

Meubelstoffeerderijen

2577

Interieurafwerking

2611

Papier- en kartonfabrieken (excl. strokarton en grijspapier)

2612

Stro- en grijspapierfabrieken c.q. strokartonfabrieken

2621

Zakken- en apparaatrollenfabrieken

2622

Enveloppen- en school- en kantoorbenodigdhedenfabrieken

2623

Behangselpapierfabrieken

2624

Fabrieken van etiketten, stickers e.d.

2629

Papierwarenfabrieken n.e.g.

2631

Golfkartonfabrieken

2632

Kartonnagefabrieken

2711

Krantendrukkerijen

2712

Hoogdrukkerijen

2713

Vlakdrukkerijen

2714

Diepdrukkerijen

2715

Chemigrafische en fotolithografische bedrijven

2716

Loonzetterijen

2718

Kopieerinrichtingen, lichtdrukkerijen e.d.

2719

Grafische bedrijven n.e.g.

2731

Binderijen, brocheerderijen en kantoorboekenfabrieken

2811

Aardolieraffinaderijen

2821

Cokesfabrieken en teerdestilleerderijen

2822

Bitumineus wegenbouwmateriaalfabrieken

2823

Bitumineus dakbedekkingsmateriaalfabrieken

2824

Smeeroliën- en vettenfabrieken (niet verbonden aan aardolieraffinaderijen)

2829

Aardolie- en steenkoolproduktenfabrieken n.e.g.

2911

Kunstmeststoffenfabrieken

2921

Kunstharsenfabrieken e.d.

2931

Kleur- en verfstoffenfabrieken

2941

Industriële gassen-fabrieken

2942

Anorganische chemische grondstoffen-fabrieken n.e.g.

2943

Synthetische reuk- en smaakstoffen-fabrieken

2949

Organische chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.

2951

Verf-, lak- en vernisfabrieken

2952

Drukinktfabrieken

2961

Geneesmiddelenfabrieken

2962

Verbandmiddelenfabrieken

2971

Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken

2972

Parfumerie- en cosmeticafabrieken

2981

Chemische bestrijdingsmiddelen-fabrieken e.d.

2991

Lijm- en plakmiddelenfabrieken

2992

Chemische kantoorbenodigdheden-fabrieken

2993

Poetsmiddelenfabrieken

2994

Fotochemische produkten-fabrieken

2999

Chemische produkten-fabrieken n.e.g.

3001

Kunstmatige en synthetische garen- en vezel-fabrieken

3111

Rubberbandenfabrieken

3112

Rubberartikelenfabrieken

3119

Rubberverwerkende fabrieken n.e.g.

3121

Loopvlakvernieuwingsbedrijven

3131

Kunststofverwerkende fabrieken

3211

Baksteenfabrieken

3212

Dakpannenfabrieken

3221

Tegelfabrieken (aardewerk)

3222

Grof aardewerk-fabrieken (excl. tegels, sanitair aardewerk)

3223

Fijn aardewerk- en porselein-fabrieken

3224

Pottenbakkerijen

3225

Sanitair aardewerk-fabrieken

3231

Kalkzandsteenfabrieken

3241

Cementfabrieken

3242

Kalkfabrieken

3243

Gipsfabrieken (als grondstof)

3252

Asbestcementwarenfabrieken

3253

Betonmortelcentrales

3271

Slijp- en polijstmiddelenfabrieken

3273

Isolatiematerialenfabrieken

3279

Minerale produkten-fabrieken n.e.g.

3281

Glasfabrieken (bouwglas)

3282

Glasfabrieken (emballage)

3283

Glasproduktenfabrieken n.e.g.

3284

Glasbewerkingsinrichtingen

3285

Glas-in-lood-zetterijen

3311

Ruwijzer- en staalfabrieken

3321

Stalen buizen-fabrieken

3331

Koudbandwalserijen, stafstaaltrekkerijen

3332

Koudgewalste en koudgezette profielen-fabrieken

3333

Draadtrekkerijen, draadproduktenfabrieken

3341

Non-ferrometaalertsvoorbewerking

3342

Primaire non-ferrometaalfabrieken, non-ferrometaalraffinaderijen

3343

Non-ferrometaalsmelterijen, onttinningsfabrieken

3344

Non-ferrometaalwalserijen, -trekkerijen en -extrusiebedrijven

3401

IJzer- en staalgieterijen

3402

Non-ferrometaalgieterijen

3403

Klokkengieterijen

3411

Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken

3412

Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven

3421

Gedraaide bouten-, moeren- en massadraaiwerkfabrieken

3422

Fabrieken van gestampte schroeven, bouten, moeren en

3423

Technische veren-fabrieken

3431

Tank-, reservoir- en pijpleidingbouw

3441

Fabrieken van stalen en non-ferrometalen ramen, deuren, wanden e.d.

3442

Kassenbouwers (metaalconstructies)

3449

Constructiewerkplaatsen n.e.g.

3451

Metalen meubel-fabrieken e.d.

3452

Staaldraadmatrassenfabrieken

3453

Stalen kantoormeubelfabrieken

3454

Brandkastenfabrieken

3461

Vaten-, fusten- en transportkannenfabrieken (metalen)

3462

Flessensluitingenfabrieken

3469

Blikwaren- en andere metalen emballage-fabrieken

3471

Centrale verwarmingsketel- en radiatorenfabrieken

3472

Lokale verwarmings- en kookapparatenfabrieken (excl. elektrische)

3481

Handgereedschappenfabrieken (excl. mechanische en elektrische)

3482

Scharen-, messen- en bestekfabrieken

3483

Hang- en sluitwerk- en beslagfabrieken

3484

Verlichtingsornamentenfabrieken (metalen)

3485

Huishoudelijke artikelenfabrieken (metalen; excl. elektrische)

3486

Lichte wapens- en munitiefabrieken

3489

Metaalwarenfabrieken n.e.g.

3491

Smederijen

3492

Reparatiebedrijven voor landbouwmachines en -werktuigen

3493

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

3494

Bankwerkerijen, gereedschapslijperijen

3495

Lasinrichtingen

3511

Landbouwmachinefabrieken

3521

Fabrieken van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

3522

Machinegereedschappenfabrieken

3531

Verpakkingsmachinefabrieken

3532

Fabrieken van machines en apparaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie en van grootkeukeninstallaties

3533

Fabrieken van machines en apparaten voor de aardolieverwerkende, de chemische en de farmaceutische industrie

3534

Fabrieken van machines en apparaten voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie

3541

Hijskranen-, liften- e.a. transportwerktuigenfabrieken

3542

Fabrieken van machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de bouwmaterialen- en de basismetaalindustrie

3551

Tandwielen-, lagers- e.a. drijfwerkelementenfabrieken

3561

Fabrieken van machines voor de hout- en meubelindustrie

3562

Fabrieken van machines voor de textiel- en kledingindustrie

3563

Fabrieken van machines voor wasserijen en chemische reiniging

3564

Fabrieken van machines voor leder-, schoen- en lederwarenindustrie

3565

Fabrieken van machines voor papier- en grafische industrie

3571

Stoomketel- en stookinrichtingenfabrieken

3572

Verbrandingsmotoren-, turbine- en overige krachtwerktuigenfabrieken (excl. auto-, bromfiets-, motorfiets- en vliegtuigmotoren)

3573

Machinekamerinstallatiebedrijven

3574

Motorenrevisiebedrijven (excl. elektro-, vliegtuig-)

3581

Kantoormachinefabrieken (excl. computers)

3582

Kantoormachine-installatiebedrijven (excl. computers)

3583

Kantoormachine-reparatiebedrijven (excl. computer- en schrijfmachinereparatiebedrijven)

3584

Computerfabrieken (incl. randapparatuur)

3585

Installatiebedrijven van computers en randapparatuur

3586

Reparatiebedrijven van computers en randapparatuur

3591

Fabrieken van pompen, compressoren, hydraulische en pneumatische elementen en installaties

3592

Luchttechnische, koel- en droogapparatenfabrieken en koeltechnische installatiebedrijven

3593

Weegwerktuigen- en winkelmachinefabrieken

3594

Huishoudmachinefabrieken

3595

Afsluiters-, kleppen-, kranen-, ventielenfabrieken e.d.

3596

Machine-onderdelenfabrieken n.e.g.

3597

Machine- en apparatenfabrieken n.e.g.

3598

Machinereparatiebedrijven n.e.g.

3611

Elektrische draad- en kabel-fabrieken

3621

Elektromotoren-, generatoren- en transformatorenfabrieken (incl. installatie en reparatie)

3622

Schakel- en installatiemateriaalfabrieken voor licht- en krachtinstallaties

3691

Accumulatoren- en batterijenfabrieken

3692

Elektrische lampenfabrieken (excl. verlichtingsornamenten)

3693

Elektrische en elektronische meet- en regelapparaten- en elektromedische toestellenfabrieken

3694

Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrieken

3695

Fabrieken van radio- en televisie-ontvangapparaten en elektronische apparaten n.e.g.

3696

Grammofoonplaten- en bespeelde magnetofoonbanden-fabrieken

3697

Huishoudelijke elektrische apparaten-fabrieken

3698

Elektrische apparaten-fabrieken n.e.g.

3699

Industriele installatie- en montagebedrijven voor elektrotechnische produkten e.d.

3711

Autofabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van automotoren (excl. elektrische)

3721

Aanhangwagen- en opleggerfabrieken

3722

Carrosseriefabrieken

3731

Auto-onderdelenfabrieken

3741

Nieuwbouw- en reparatiewerven van sport- en recreatievaartuigen

3742

Nieuwbouw- en reparatiewerven van binnenvaartschepen

3743

Nieuwbouw- en reparatiewerven van vissersvaartuigen, zeesleepboten, baggermaterieel, booreilanden e.d

3744

Nieuwbouw- en reparatiewerven van schepen voor de kleine handelsvaart

3745

Nieuwbouw- en reparatiewerven van overige zeeschepen

3746

Scheepsschilder- en -schoonmaakbedrijven e.d.

3747

Scheepssloperijen

3748

Nieuwbouw- en reparatiewerven van woonboten en -casco's

3751

Wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen

3752

Reparatie van autobussen en vrachtwagens

3761

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken en -montage-inrichtingen (incl. motoren voor brom- en motorfietsen)

3762

Framebouwerijen

3763

Rijwiel- en motorrijwielonderdelen- en -toebehorenfabrieken

3771

Vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijven (incl. vliegtuigmotoren)

3791

Kinderwagenfabrieken

3799

Transportmiddelenfabrieken n.e.g.

3811

Medische, chirurgische, tandheelkundige en veeartsenijkundige instrumenten-fabrieken e.d.

3812

Orthopedische en prothese-artikelen-fabrieken

3813

Tandtechnische werkplaatsen

3821

Meet- en regelapparaten- en overige instrumenten-fabrieken (excl. elektrische en elektronische)

3831

Optische en fototechnische artikelen-fabrieken

3832

Opticienswerkplaatsen (zonder detailhandel)

3841

Klokken- en uurwerkfabrieken

3912

Gouden en zilveren artikelen- en gouden en zilveren sieraden-fabrieken

3913

Overige sieradenfabrieken; munten- en medaillefabrieken

3921

Muziekinstrumentenfabrieken (excl. elektronische)

3931

Foto- en filmlaboratoria

3941

Speelgoedfabrieken

3942

Sportartikelenfabrieken (excl. kleding, schoeisel)

3951

Sociale werkplaatsen

3991

Stempelfabrieken

3999

Overige be- en verwerkende industrie n.e.g.

4011

Elektriciteitsproduktiebedrijven

4012

Elektriciteitsdistributiebedrijven

4021

Gasdistributiebedrijven

4041

Warmtevoorzieningsbedrijven (produktie)

4042

Warmtevoorzieningsbedrijven (distributie)

4051

Gemengde produktie-distributiebedrijven van elektriciteit, gas, water; warmtevoorziening e.d.)

4052

Gemengde distributiebedrijven van elektriciteit, gas, water; warmtevoorziening e.d.

5111

Aannemersbedrijven van burgerlijke en utiliteitsbouw (algemeen)

5112

Heiersbedrijven (e.a. gespecialiseerde funderingstechnieken)

5115

Dakdekkersbedrijven

5116

Slopersbedrijven (bouwwerken)

5117

Aannemersbedrijven van timmerwerken

5121

Aannemersbedrijven van grond-, water- en wegenbouwkundige werken (algemeen)

5122

Grond- en putboorderijen, bronbemalingsbedrijven

5123

Kabel- en buizenleggersbedrijven (in de grond)

5124

Baggerbedrijven

5125

Cultuurtechnische bedrijven, grondwerkbedrijven n.e.g.

5128

Openbare werken

5129

Bouwmachineverhuurbedrijven (met bedienend personeel)

5131

Schilders-, glaszettersbedrijven

5211

Loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijven

5221

Centrale verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatiebedrijven

5222

Isolatiebedrijven

5231

Elektrotechnische installatiebedrijven (sterkstroom; bouw)

5291

Installatiebedrijven van zwembaden

6111

Groothandel in akkerbouwprodukten, veevoeder en meststoffen (algemeen assortiment)

6113

Groothandel in zaaizaad en pootgoed

6118

Groothandel in meststoffen

6141

Groothandel in ertsen

6143

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

6144

Groothandel in minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)

6146

Groothandel in vaste brandstoffen

6147

Groothandel in vloeibare brandstoffen

6151

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicalien voor industriële

6152

Groothandel in bestrijdingsmiddelen

6153

Groothandel in dierlijke en plantaardige oliën en vetten, niet- tropische oliehoudende zaden en oliehoudende grondstoffen

6177

Groothandel in landbouwmachines (incl. landbouwtractoren)

6187

Groothandel in auto's, auto-accessoires en -onderdelen (incl. -banden)

6193

Groothandel in schildersbenodigdheden

6227

Groothandel in verf en verfwaren

6244

Groothandel in consumptie-aardappelen

6261

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, laboratoriumbenodigdheden en verplegingsartikelen

6262

Groothandel in farmaceutische artikelen

6263

Groothandel in parfumerieën, kosmetische en toiletartikelen

6264

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

6282

Groothandel in fotografische artikelen

6291

Groothandel in ijzer- en staalschroot (incl. in combinatie met oude non-ferrometalen)

6292

Groothandel in oude non-ferrometalen

6293

Groothandel in slachtafvallen

6294

Groothandel in oud papier

6295

Groothandel in lompen

6296

Autosloperijen

6299

Groothandel in oude materialen en afvalstoffen n.e.g.

6341

Tussenhandel in ertsen

6342

Tussenhandel in ijzer, staal en -halffabrikaten

6343

Tussenhandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

6344

Tussenhandel in minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)

6346

Tussenhandel in vaste brandstoffen

6347

Tussenhandel in vloeibare brandstoffen

6351

Tussenhandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

6352

Tussenhandel in bestrijdingsmiddelen

6353

Tussenhandel in dierlijke en plantaardige oliën en vetten, niet- tropische oliehoudende zaden en andere oliehoudende grondstoffen

6377

Tussenhandel in landbouwmachines (incl. landbouwtractoren)

6383

Tussenhandel in verbrandingsmotoren, pompen, compressoren

6387

Tussenhandel in auto's, auto-accessoires en -onderdelen (incl. -banden)

6393

Tussenhandel in schildersbenodigdheden

6427

Tussenhandel in verf en verfwaren

6461

Tussenhandel in medische en tandheelkundige instrumenten, laboratoriumbenodigdheden en verplegingsartikelen

6462

Tussenhandel in farmaceutische artikelen

6463

Tussenhandel in parfumerieën, kosmetische en toiletartikelen

6464

Tussenhandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

6482

Tussenhandel in fotografische artikelen

6491

Tussenhandel in ijzer- en staalschroot (incl. in combinatie met oude non-ferrometalen)

6492

Tussenhandel in oude non-ferrometalen

6494

Tussenhandel in oud papier

6495

Tussenhandel in lompen

6496

Autosloperijen (tussenhandel)

6499

Tussenhandel in oude materialen en afvalstoffen n.e.g.

6615

Detailhandel in verf, verfwaren en vlakglas (incl. in combinatie met wandbekleding)

6621

Detailhandel in nieuwe personenauto's

6622

Detailhandel in gebruikte personenauto's

6625

Detailhandel in motorfietsen (incl. accessoires en onderdelen)

6631

Benzine-service-stations e.d. (zonder winkelactiviteiten)

6632

Benzine-service-stations e.d. (met winkelactiviteiten)

6651

Detailhandel in fotografische artikelen

6671

Detailhandel in huisbrandstoffen

6821

Autoreparatiebedrijven (garages) e.d.

6822

Autoplaatwerkerijen annex -spuiterijen (reparatiebedrijven)

6823

Autospuitbedrijven (geen plaatwerk)

6824

Autobeklederijen

6829

Autoreparatiebedrijven, gespecialiseerd in deelbewerkingen

6831

Fietsen- en bromfietsenreparatiebedrijven

6832

Motorfietsenreparatiebedrijven

7211

Tram- en autobuslijndiensten

7212

Groepsvervoerbedrijven

7221

Taxibedrijven

7222

Toerwagen- en ongeregeld personenvervoerbedrijven

7231

Vrachtautodiensten, afhaal- en besteldiensten

7232

Melkvervoerbedrijven (van veehouder naar fabriek)

7233

Verhuisbedrijven

7239

Goederenwegvervoer n.e.g.

7241

Autoparkeer- en -stallingbedrijven

7243

Vervoer via pijpleidingen

7244

Sleepbedrijven van voertuigen

7249

Wegvervoer verwante bedrijven n.e.g.

7331

Laad-, los- en overslagbedrijven (t.b.v. zeevaart)

7411

Veerdiensten en passagiersvaart (binnenvaart)

7412

Sleepboot- en duwbootexploitatie e.d. (binnenvaart)

7421

Laad-, los- en overslagbedrijven (t.b.v. binnenvaart)

7511

Luchtvaartbedrijven

7521

Luchthavenbedrijven

7529

Luchtvaart verwante bedrijven n.e.g.

8451

Reclame- en advertentiebureaus e.d.

8511

Autoverhuurbedrijven (zonder chauffeur)

8521

Landbouwmachineverhuurbedrijven (zonder bedienend personeel)

8522

Bouwmachineverhuurbedrijven (zonder bedienend personeel)

8591

Verhuurbedrijven van laadbakken voor puin, schroot of vuilnis

9695

Jachthavens en botenverhuurbedrijven

9753

Technische, medische en natuurwetenschappelijke proefstations, laboratoria e.d. (excl. agrarisch)

9811

Vuilophaal- en straatreinigingsbedrijven e.d.

9812

Zuiveringsinrichtingen voor rioolwater, oppervlaktewater en grondwater (incl. rioolgemalen)

9813

Vuilverwerkingsbedrijven (geen compostbedrijven)

9814

Ongediertebestrijdings- en -ontsmettingsbedrijven

9821

Schoonmaakbedrijven van gebouwen

9829

Schoonmaakbedrijven n.e.g.

9831

Wasserijen en strijkinrichtingen

9832

Chemische wasserijen en ververijen (overwegend gebruikte kleding e.a. textielwaren)

9851

Foto-ateliers

Bijlage 2. behorende bij artikel 7 van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

       

Nadere detaillering

UBI

UBI-omschrijving

Spoedsubgroep

Spoedgroep

HW1

Aanvullend

14501

kolenmijnbouwbedrijf

kolenmijnbouw

steenkoolwinning en carbochemie

0

Alleen in de provincie Limburg

4004

gasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40041

steenkolengasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40042

watergasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40043

vetgasfabriek (uit olie en steenkool)

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40044

houtgasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40045

petroleumgasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40046

oliegasfabriek

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

40047

aerogeengasfabriek (lichtgas uit lichte olie)

gasfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

Verleend voor 1970

23

aardolie- en steenkolenproductenindustrie

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231

steenkolenproductenindustrie (carbochemie)

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

2310

cokesfabrieken en teerdestilleerderijen

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

23101

cokesfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

23102

teerdestilleerderij

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231021

koolteerdestilleerderij

Teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231022

houtteerdestilleerderij

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231023

houtconserveringsmiddelenfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231024

benzolfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231025

creosootfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

231026

carbolineumfabriek

teerdestilleerderijen en cokesfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

1

 

268201

bitumineus- wegenbouwmateriaalfabriek

bitumineuze materiaalfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

3

 

268202

bitumineus- dakbedekkingsmateriaalfabriek

bitumineuze materiaalfabrieken

steenkoolwinning en carbochemie

3

 

900073

ophooglaag met kolengruis en/of sintels

kolengruis en/of -sintels

steenkoolwinning en carbochemie

0

 

900083

erfverharding met kolengruis en/of sintels

kolengruis en/of -sintels

steenkoolwinning en carbochemie

0

 

1110

aardolie- en aardgaswinning

aardolie- en aardgaswinning

aardoliewinning en -chemie

1

 

1120

aardgas- en aardolietoeleveringsbedrijf (exploratie en winning)

aardolie- en aardgaswinning

aardoliewinning en -chemie

1

 

232

aardolieverwerkende industrie

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

23201

aardolieraffinaderij

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232011

petroleumfabriek

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232021

afgewerkte olierecycling

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

232023

smeeroliën- en smeervettenfabriek

aardolieverwerkende industrie

aardoliewinning en -chemie

1

 

5050

benzineservicestation

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

50511

benzinepompinstallatie

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

50512

dieselpompinstallatie

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

526335

brandstoffendetailhandel (vloeibaar)

benzineservicestations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

631241

dieseltank (ondergronds)

benzine-service-stations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

631246

benzinetank (ondergronds)

benzine-service-stations

opslag vloeibare brandstoffen

3

Verleend na 1955

515121

brandstoffengroothandel (vloeibaar)

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

51513

minerale-olieproductengroothandel (geen brandstoffen)

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

51514

smeeroliën- en vettengroothandel

groothandel vloeibare brandstoffen

opslag vloeibare brandstoffen

3

 

603001

olietransportleiding

olietransportleidingen en -terminals

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

631115

olieterminal

olietransportleidingen en -terminals

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

6021

autobusonderneming

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw2 en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

60211

autobusstation -remise

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

6023

groepsvervoer- en touringcarbedrijf

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

7522

defensieterrein

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752201

landmachtbasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752202

marinebasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

752203

luchtmachtbasis

groepsvervoer en defensie

opslag vloeibare brandstoffen

1

Minimaal 1 Hw en alleen in combinatie met de groep benzine-service-stations (na 1955)

632301

luchthaven

luchthavens

opslag vloeibare brandstoffen

1

 

20102

houtconserveringsbedrijf

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201021

creosoteerinnchting

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201022

kyaniseerinrichting

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

201023

wolmaniseerbedrijf

primaire houtconserveringsbedrijven

houtconservering

1

 

20

houtbe- en -verwerkende industrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

201012

hout- en plaatmateriaalzagerij

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

201024

verfspuitinrichting (hout)

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2030

timmerwerkindustrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

20301

timmerfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203021

parket- en hardhoutenvloerenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203022

geprefabriceerde-gebouwenfabriek (hout)

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

203024

houten-panelen- en scheidingswandenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2040

houten-emballage-industrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204002

kistenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204003

palletsfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

204004

bekistingenfabriek

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2051

houtwarenindustrie

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

205103

houtwarenfabrieken n.e.g.3

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

51531

hout- en plaatmateriaalhandel

houtconservering als nevenactiviteit

houtconservering

3

Verleend na 1940

2851

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285101

vernikkelarij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285102

vertinnerij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285103

verchroominrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285104

verzinkerij

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285105

galvaniseerinrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

285108

cadmeerinrichting

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

27

basismetaalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2710

ruwijzer- en staalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27101

ruwijzerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27102

staalfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2721

gietijzerenbuizenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2722

stalenbuizenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

272201

rioleringsbuizen- en puttenfabriek (ijzer)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

273

ijzer- en staalverwerking (primair)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2731

koudtrekkerij van ijzer en staal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2732

koudwalserij van bandstaal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2734

draadtrekkerij uit ijzer en staal

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274

non-ferrometaalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2742

aluminiumfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27421

bladaluminiumfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274311

tinfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274312

bladtinfabriek (stanniol)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

274313

onttinningsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27432

loodertsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27433

zinkfabriek (primair)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

27453

bronsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275

metaalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2751

ijzergieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2752

staalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275311

aluminiumgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275401

klokkengieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275402

non-ferrometaalgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275403

bronsgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275404

kopergieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275405

kopermolen (tot 1850)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275406

koperplaatjesfabriek (gieterij en pletterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275407

loodgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275408

lettergieterij (zetterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275409

tingieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275410

verguldbronsfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275411

knopenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275412

gewichtenmakerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

275421

geschutgieterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28

metaalwarenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2811

metaalconstructiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28111

aluminiumproductenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2812

ramen-, deuren- en kozijnenfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

282

tank-, reservoir- en pijpleidingenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2821

tank- en reservoirfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2822

ketel- en radiatorenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2823

roestvrijstaal apparatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28301

stoomketelfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

28302

stoomketelreparatiebedrijf (ketelboeterij)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284

grofsmederij, stamp- en persbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284001

grof- en scheepssmederij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284002

stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284003

koperpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284004

ijzerpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284006

koperforceerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284007

loodpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284008

tinpletterij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

284009

metalenpijpenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285111

moffelinrichting

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285112

emailwerkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285121

schopeer-, metalliseerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285123

nikkelanodenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285124

etserij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285125

metaalharderij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285131

metaalverlakkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285132

verfspuitinrichting (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285133

rijwielverlakkerij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285134

vernisinrichting (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

285203

metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2861

scharen-, messen- en bestekfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2862

gereedschappenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2863

hang- en sluitwerkfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286301

hekwerkfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286302

pijphangersfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

286303

gespenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2871

vaten-, fusten- en transportkannenfabrieken (metalen)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2873

draadproductenfabriek (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287302

spijker-, draadnagelfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2874

schroeven-, massadraaiwerk-, verenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287401

bouten-, schroeven- en moerenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287402

kettingen- en verenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287403

zilverdrijverij

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287404

wieldraaierij (metaal)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287501

brandkasten-, safes-, muurlokettenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287502

huishoudelijke-metaalwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287503

metaalwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287505

hoefijzerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287603

koperwarenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287703

zinkwerkfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287707

golfplatenbewerkingsbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

287708

plaatijzerbewerkingsbedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2879

containerfabricage en -reparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

29

machine- en apparatenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291101

motoren- en turbinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291102

motorenrevisiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291103

automotorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291201

pompen- en compressorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291202

pompen- en compressorenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291203

brandspuitenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2913

afsluiters-, kleppen-, kranen-, ventielenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2914

tandwielen-, lagers en andere drijfwerkelementenfabrieken

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291401

tandwielenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291402

scheepsassen- en -schroevenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

291403

lagerfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2922

hijs-, hef- en andere transportmiddelenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292201

liftenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292202

lierenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292203

transportbandenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292204

heftrucks-/interne transportmiddelenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292205

hydraulische-installatiesfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2923

luchttechnische, koel- en droogapparatenfabrieken en -installatiebedrijven

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2924

overige machine-industrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292401

verpakkingsmachinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292402

weegwerktuigen- en winkelmachinesfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292403

automatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292405

machine-onderdelenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

292406

machine- en apparatenreparatiebedrijf

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2931

tractorenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

293201

landbouwmachinefabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2940

gereedschapswerktuigenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2951

machinefabriek voor de ijzer- en staalindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295101

stempelfabriek (metaal voor stansen e.d.)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295201

machinefabriek voor de delfstoffenwinning

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295202

machinefabriek voor de bouwnijverheid

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295203

machinefabriek voor de wegenbouw

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295204

pneumatische installaties-fabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2953

machine- en apparatenfabriek voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295301

zuivelwerktuigenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295401

machinefabriek voor de textiel- en kledingindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295402

machinefabriek voor de leer-, lederwaren- en schoeiselindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295403

machinefabriek voor de wasserij en chemische reiniging

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2955

machinefabriek voor de papier-, karton-, papierwaren- en kartonwarenindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295601

machinefabriek voor de rubber- en kunststofverwerkende fabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295602

machinefabriek voor de aardolie-, chemische en farmaceutische industrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295604

machine- en apparatenfabriek voor specifieke doeleinden n.e.g.

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

295605

medische apparaten- en instrumentenfabriek (electronisch)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2957

machinefabriek voor de hout- en meubelindustrie

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

296001

wapenfabriek (lichte wapens)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

296002

munitiefabriek (lichte munitie)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2971

huishoudelijke-apparatenfabriek (electrische)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297105

koel- vriesmeubelenfabricage

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

2972

huishoudelijke apparatenfabriek (niet-electrische)

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297201

geëmailleerde huishoudelijke apparatenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

297202

kachel- en haardenfabriek

metaal- en machine-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 19504

3001

kantoormachinefabriek

kantoormachine- en computerindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3002

computerfabriek

kantoormachine- en computerindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

31

elektrische machine- en apparatenindustrie

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3110

elektromotoren-, generatoren- en transformatorenfabrieken

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311001

elektromotorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311002

wikkelinrichting

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311003

generatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311004

transformatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311005

dynamofabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311006

elektromotorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311007

transformatorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

311008

magneetfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

31109

gelijkrichtersinrichting

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3120

schakel- en verdeelinrichtingenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3130

elektrische draad- en kabelfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314001

accumulatorenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314002

accumulatorenreparatiebedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

314003

batterijenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3150

elektrische lampen- en buizen- en verlichtingsbenodigdhedenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315001

elektrische (gloei-)lampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315002

lichtreclamefabricage

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315003

radiolampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315004

gloeidraadfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315005

verlichtingsornamenten en -armaturenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315006

neonbuizenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315007

ontladingsbuizenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

315008

schemerlampenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3162

elektrischebenodigdhedenfabriek n.e.g.

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3210

elektronische- componentenmateriaalfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

32201

zend- en signaalapparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

32202

telecommunicatie-apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3230

audiovisuele apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3231

antennebouwbedrijf

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3320

elektronische meet-, regel- en controle-apparatenfabriek

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3350

uurwerken- en klokkenindustrie

elektrische apparaten en machinefabrieken

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3410

auto- en autobussenfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3420

aanhangwagen-, oplegger-, en carrosserie-industrie

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34201

carrosseriefabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34202

aanhangwagen- en opleggerfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34203

caravanfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34205

rijtuigenfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3430

auto-onderdelen- en accessoiresfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

34301

schokdempersfabriek

auto-industrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

502041

autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij)

autospuiterijen en -plaatwerkerijen

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

502042

autoplaatwerkerij annex -spuiterij

autospuiterijen en -plaatwerkerijen

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3520

spoor- en tramwegmaterieelindustrie en -reparatie

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352001

wagonbouwbedrijf

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352011

spoorwegwerkplaats

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

352012

tramwegwerkplaats

spoor- en tramwegmaterieelindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3530

vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijf

vliegtuigbouwindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

1

 

354

rijwiel- en motorrijwielindustrie

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3541

motor- en bromfietsenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3542

fietsenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3544

rijwiel- en motorrijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354401

rijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354402

motorrijwielonderdelenfabriek

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

354403

framebouwerij

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

3550

transportmiddelenfabriek n.e.g.

rijwielindustrie

metaaloppervlaktebehandeling

3

 

351

scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351101

scheepswerf, nieuwbouw en reparatie (metaal na 1890)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351102

scheepsschilderbedrijf en -spuiterij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351103

scheepssloperij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351104

droogdok (scheepsreparatie)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

351105

sleephelling (schepen)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3512

jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie na 1945)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3513

scheepstimmerwerf (hout voor 1890)

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3514

baggervaartuigenwerf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3515

woonbotenwerf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3516

betonningsbedrijf

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

3517

mast- blok- en pompmakerij

scheepswerven

scheepsbouw

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1950

222278

cliché-platenfabriek/chemigrafisch bedrijf

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

222291

diep-/plaatdrukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

222294

rotatie-diepdrukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

22252

cliché-drukkerij

specifieke grafische bedrijven

grafische industrie

1

 

2221

krantendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2222

drukkerij (algemeen)

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

22221

boekdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

22222

tijdschriftendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222241

etikettendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222251

typografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222261

handelsdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222271

vlakdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222272

steendrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222273

offsetdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222274

lichtdrukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222275

zincografische drukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222276

reprografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222277

lithografisch bedrijf

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222283

cellophaanbekleding drukwerk

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

222284

plastic drukkerij

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2223

grafische afwerkcentrale

overige drukkerijen

grafische industrie

5

Verleend na 1930

2430

verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en mastiekindustrie

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24301

verffabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24302

lakfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24303

vernisfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24304

drukinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243041

schrijfinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243042

stencilinktfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243052

stopverffabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

243053

plamuurfabriek

verffabrieken

verf- en drukinktindustrie

3

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

24121

kleur- en verfstoffenindustrie 19e eeuw

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241211

loodwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241212

loodsuikermakerij (verfgrondstof)

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241213

zinkwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241214

tinwitfabriek/-molen

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

241215

chroomverfstoffenfabriek

kleur- en verfstoffenfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

212503

stencilfabriek

stencilfabrieken

verf- en drukinktindustrie

1

 

2420

bestrijdingsmiddelen- en landbouwchemicaliënindustrie

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

242001

sproeipoederfabriek

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

242002

ontsmettingsmiddelenfabriek

bestrijdingsmiddelen- en sproeipoederfabrieken

bestrijdingsmiddelenfabrieken

1

 

17

textielindustrie

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

1711

katoenbewerking en -spinnerij

textielindustrie

textielreiniging en -veredeling

5

Minimaal 1 Hw verleend na 1900

171101

katoentwijnerij