Vaststelling programma's van eisen w.b.o. 1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 30-12-2004

Vaststelling programma's van eisen w.b.o. 1994

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 90, 90b, en 92, van de Wet op het basisonderwijs;

Gezien de adviezen van de Adviesgroep programma's van eisen WBO/ISOVSO van 17 juni 1993, kenmerk 93AG69 en van 26 augustus 1993, kenmerk 93AG82;

Gezien het advies van de Onderwijsraad van 26 augustus 1993, kenmerk OR 93000189/1 P;

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 26 augustus 1993, kenmerk Rgf 06.10/003.004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het basisonderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1994 die de grondslag vormen voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting, de andere voorzieningen, de ruimten voor het onderwijs in de lichamelijke oefening en de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding, als opgenomen in de bijlage, worden hierbij vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het basisonderwijs die de grondslag vormen voor de bekostiging van de permanente voorzieningen in de huisvesting bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding voor het jaar 1995 als opgenomen in de bijlage worden hierbij tevens vastgesteld, waarbij de genoemde bedragen voor het jaar 1994 dienen als indicatie voor de noodzakelijk geachte bedragen voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1995.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg O. en W.- regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 90, achtste lid, 90b, derde lid en 92, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina