Programma's van eisen i.s.o.v.s.o 1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 30-12-2004

Programma's van eisen i.s.o.v.s.o 1994

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 88j, 88l en 89, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien de adviezen van de Adviesgroep programma's van eisen WBO/ISOVSO van 17 juni 1993, kenmerk 93AG69 en van 26 augustus 1993, kenmerk 93AG82;

Gezien het advies van de Onderwijsraad van 26 augustus 1993, kenmerk OR 93000189/1 P;

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 26 augustus 1993, kenmerk Rgf 06.10/003.004;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1994 die de grondslag vormen voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting, de andere voorzieningen, de ruimten voor het onderwijs in de lichamelijke oefening, de badgebouwen en de tuinbouwkas en de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding, als opgenomen in de bijlage, worden hierbij vastgesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs die de grondslag vormen voor de bekostiging van de permanente voorzieningen in de huisvesting bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding voor het jaar 1995 als opgenomen in de bijlage, worden hierbij tevens vastgesteld, waarbij de genoemde bedragen voor het jaar 1994 dienen als indicatie voor de noodzakelijk geachte bedragen voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg O. en W.- regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 88j, achtste lid, 88l, derde lid, en 89, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Naar boven