Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1992 en voor 1993

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 15-10-1995 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1992 en voor 1993

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 24 juni 1993, SEA/17608/93;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per 1 januari 1992 vastgesteld op f 2.318,79 (tweeduizend driehonderdenachttien gulden en negenenzeventig cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1992 per 1 januari 1992 vastgesteld op f 124.050.627,42 (honderdvierentwintig miljoen vijftigduizend zeshonderdenzevenentwintig gulden en tweeënveertig cent).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1992 en voor 1993, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven