Vaststelling Regeling medebewind vergunningverlening artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 05-11-1993 t/m 12-01-2006

Vaststelling Regeling medebewind vergunningverlening artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op richtlijn nr. 90/167/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (PbEG L 92) en op artikel 34 van de Diergeneesmiddelenwet;

Gezien het advies van de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin) en de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Veevoedertoezeggingen (Nefato);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Het bestuur van het Produktschap voor Veevoeder verleent vergunningen als bedoeld in artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit gemedicineerd voeder in werking treedt. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 september 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven