Personeelsplan agrarische opleidingscentra

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 25-09-1993 t/m 22-12-2004

Personeelsplan agrarische opleidingscentra

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 14 van het Besluit sociaal beleidskader inzake de vorming van agrarische opleidingscentra:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het personeelsplan bevat de volgende gegevens:

 • a. de invulling en omvang van de streefformatie op 1 augustus 1993 per personeelscategorie (a.o.b.p., b.o.b.p. en onderwijzend personeel);

 • b. de invulling en de omvang van de door het bevoegd gezag vastgestelde formatie voor de schooljaren 1990–1991, 1991–1992 en 1992–1993;

 • c. de invulling en de omvang van de tijdelijke formatie voor de schooljaren 1990–1991, 1991–1992 en 1992–1993;

 • d. opgave van de formatie 1990–1991, 1991–1992 en 1992–1993 op grond van artikelen van het Rechtspositiebesluit inhoudende de natuurlijk verloop-regeling, het respijtjaar en de regeling onvrijwillige taakvermindering;

 • e. de omvang van de AOC-boventalligheid per personeelscategorie;

 • f. de personeelsleden per personeelscategorie die boventallig worden met vermelding van de omvang van hun betrekking en het daarbij behorende totaaloverzicht;

 • g. de mogelijkheden voor herplaatsing binnen de instelling of plaatsing buiten de instelling, dan wel buiten het onderwijs;

 • h. prognose van de zekere en verwachte vacatures mede in relatie tot het scholingsplan;

 • i. de mogelijkheden en voorstellen om deel te nemen aan de vertrekbevorderende maatregelen voor oudere werknemers onder vermelding van de vermindering van de boventalligheid die daaruit voortvloeit;

 • j. omscholingsbehoeften en -wensen in relatie gebracht met de mogelijkheden voor herplaatsing;

 • k. de uitvoering van de omscholing;

 • l. een overzicht van tijdelijk boventallig personeel;

 • m. de omvang van de boventalligheid van het eerste traject AOC op 1 augustus 1990 en op 1 augustus 1991;

 • n. opgave van personeel per schooljaar dat valt onder de werking van de remplacantenregeling als bedoeld in artikel 9 van het besluit;

 • o. overzicht van de personeelsleden voor het kort middelbaar agrarisch onderwijs die met ingang van 1 augustus 1990 dan wel 1 augustus 1991 teruggekeerd zijn naar de instelling waar ze vandaan kwamen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 16 september 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. van der Lely

Naar boven