Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-09-2023.
Geldend van 11-09-1993 t/m 23-01-2004

Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2187/93 van de Raad van 22 juli 1993 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk of zuivelprodukten die hun activiteit tijdelijk niet hebben kunnen uitoefenen (PbEG L 196);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

raadsverordening:

Verordening (EEG) nr. 2187/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk of zuivelprodukten die hun activiteit tijdelijk niet hebben kunnen uitoefenen (PbEG 196);

DBH:

districtbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het bedrijf van de aanvrager is gelegen;

directeur:

directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie waar het bedrijf van de producent is gelegen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Onder in de raadsverordening vastgestelde voorwaarden wordt een vergoeding toegekend aan de producenten die nadeel hebben geleden doordat zij, op grond van een in het kader van Verordening (EEG) nr. 1078/77 van de Raad van 17 mei 1977 tot invoering van een stelsel van premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten en voor de omschakeling van het melkveebestand (PbEG L 131) aangegane verbintenis, geen melk of zuivelprodukten hebben kunnen leveren of verkopen in 1983.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De aanvraagperiode voor het indienen van een aanvraag tot schadevergoeding loopt van 13 september 1993 tot en met 30 september 1993, met dien verstande dat aanvragen die later dan 30 september 1993 zijn ontvangen, niet in behandeling worden genomen.

  • 2 De aanvraag tot schadevergoeding dient op een daartoe voorgeschreven formulier te worden ingediend bij de DBH.

  • 3 De directeur doet de producent vóór 1 januari 1994 een vergoedingsvoorstel.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: de Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant gepubliceerd worden.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

T. H. J. Joustra

Naar boven