Regeling houdende voortzetting van de aanspraak krachtens de A.w.b.z. op sera, vaccins en allergenen

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 11-09-1993 t/m heden

Regeling houdende voortzetting van de aanspraak krachtens de A.w.b.z. op sera, vaccins en allergenen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 In afwijking van artikel 2, aanhef en onder c, van de Regeling zijn, onverminderd artikel 2, aanhef en onder a, van de Regeling gedurende een periode van drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 1991 (Stb. 670) onder de farmaceutische hulp begrepen de sera en vaccins die op dat tijdstip krachtens de Wet op sera en vaccins rechtmatig in de handel zijn.

  • 2 Indien met betrekking tot een serum of een vaccin als bedoeld in het eerste lid binnen de daar bedoelde periode een aanvraag als bedoeld in artikel 16 van de Regeling is ingediend, is het serum of vaccin, in afwijking van artikel 2, aanhef en onder c, van de Regeling, ook na de in het eerste lid bedoelde periode onder de farmaceutische hulp begrepen tot het tijdstip waarop op de aanvraag is beslist.

Artikel 3

  • 1 Onverminderd artikel 2, aanhef en onder a, van de Regeling zijn de allergenen, bedoeld in artikel 9 van het Besluit immunologische farmaceutische produkten, die niet zijn opgenomen in bijlage 5 of 6 van de Regeling, slechts onder de farmaceutische hulp begrepen gedurende twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 1991 (Stb. 670).

  • 2 Indien met betrekking tot een allergeen als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 1991 (Stb. 670) een aanvraag als bedoeld in artikel 16 van de Regeling is ingediend, is het allergeen, in afwijking van het eerste lid ook na de daar bedoelde periode onder de farmaceutische hulp begrepen tot het tijdstip waarop op de aanvraag is beslist.

Artikel 4

Op sera en vaccins alsmede allergenen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 3, tweede lid, van deze regeling is artikel 18, tweede lid, van de Regeling niet van toepassing.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop de Wet van 14 november 1991 (Stb. 670) in werking is getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven