Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-04-1996.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 25-09-1993 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro

De Minister van Buitenlandse Zaken,De Minister van Financiën,De Minister van Defensie,De Minister van Verkeer en Waterstaat,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij enDe Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Artikel 10 van de Sanctiewet 1977 (Stbl. 1980, 93),

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992 (Stbl. 1993, 64), zoals gewijzigd bij beschikking van 27 april 1993 (Stcrt. 82), en van het Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro (Stbl. 1993, 65) en de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro II (Stcrt. 1993, 80), worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst, de ambtenaren invoerrechten en accijnzen en de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

  • 2 Tevens worden aangewezen als ambtenaren belast met toezicht op het in het eerste lid genoemde Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992 de commandanten van Nederlandse oorlogsschepen.

Artikel 2

De regeling van 24 december 1992 (Stcrt. 251), houdende de aanwijzing van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de sancties tegen Servië en Montenegro, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

P. H. Kooijmans

De

Minister

van Financiën,

W. Kok

De

Minister

van Defensie,

A. L. ter Beek

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

Naar boven