Besluit eenmalige uitkering militairen 1992

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 29-10-1993 t/m heden

Besluit van 27 augustus 1993, houdende vaststelling van het Besluit eenmalige uitkering militairen 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 maart 1993, nr. PAV 5065/93005823;

Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 2 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen;

De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1993, nr. W07.93.0146);

Gezien het nader rapport van voornoemde Minister van Defensie van 17 augustus 1993, nr. PAV 5065/93019182;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. militair: de militair die in de maand september 1992 in werkelijke dienst is.

  • b. gewezen militair: de militair die over de maand september 1992 wachtgeld, een uitkering wegens leeftijdsontslag of pensioen geniet.

  • c. bezoldiging: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947 dan wel in de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969.

Artikel 2

De militair heeft aanspraak op een uitkering van 6% van de voor de militair over de maand september 1992 geldende bezoldiging.

Artikel 3

De militair die een deel van de bezoldiging geniet als gevolg van buitengewoon verlof, ziekte, schorsing of detentie, heeft aanspraak op een uitkering naar evenredigheid van het behoud van zijn bezoldiging.

Artikel 4

De gewezen militair heeft aanspraak op een uitkering van 5,56% van het voor de militair over de maand september 1992 geldende wachtgeld of uitkering wegens leeftijdsontslag of pensioen.

Artikel 5

De uitkering draagt een algemeen karakter en dient te worden aangemerkt als laatstelijk genoten bezoldiging in de zin van de Non-activiteitswet.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 1993

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven