Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-1995.]
Geldend van 01-09-1993 t/m heden

Besluit van 25 augustus 1993, houdende wijziging van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van 25 juni 1993, nr. DVMA/OV-U-9313715;

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Welzijnwet;

Gezien de brieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en de Federatie Vluchtelingen-Organisaties Nederland;

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1993, nr. W13.93.0396);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van 23 augustus 1993, nr. DVMA/OV-U-9318186;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

A

In afwijking van artikel 27a, vierde lid, van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn worden bij de berekening van de uitkering als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel tot en met 31 december 1993 ook verblijfsgerechtigden betrokken, aan wie de relevante verblijfstitel is verleend in de maanden januari tot en met augustus 1992.

B

Met betrekking tot

  • a. verblijfsgerechtigden, voor wier opvang reeds een uitkering was toegekend dan wel is aangevraagd op grond van artikel 23, tweede lid, van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, dan wel

  • b. verblijfsgerechtigden, aan wie de relevante verblijfstitel is verleend tussen 1 januari 1993 en 1 september 1993, ten behoeve van wier opvang zodanige aanvraag nog niet is gedaan,

wordt, indien het gemeentebestuur daarom verzoekt, tot en met 31 december 1993 het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, toegepast.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 1993

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina