Voortzetting deelnemerschap Dienst Luchtvaart aan Regeling geneeskundige verzorging politie

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 08-09-1993 t/m 31-12-2005

Voortzetting deelnemerschap Dienst Luchtvaart aan Regeling geneeskundige verzorging politie

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984;

Gezien het advies van 22 april 1993 van de commissie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Het deelnemerschap van het personeel van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie dat op 30 juni 1993 aangemerkt wordt als deelnemer als bedoeld in artikel 2 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 en dat in de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1995 overgaat naar de Koninklijke marechaussee wordt gecontinueerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Gedurende de periode dat een in artikel 1 genoemde deelnemer is aangesteld als militair voor onbepaalde tijd bij het beroepspersoneel van de Koninklijke marechaussee kan deze geen aanspraak maken op de Regeling geneeskundige verzorging politie 1991 en geldt voorts dat:

  • a. indien er geen sprake is van gezinslidmaatschap als in artikel 3 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 de bijdragen in artikel 9, eerste en achtste lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 niet zijn verschuldigd;

  • b. zo er sprake is van een gezinslidmaatschap als in artikel 3 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 de bijdragen in artikel 9, eerste en achtste lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wel verschuldigd zijn, met dien verstande dat er voor de deelnemer zelf geen nominale premie is verschuldigd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Na pensionering, waaronder ook een pensionering uit hoofde van ziekte of gebreken wordt verstaan, dan wel na een leeftijdsontslag ingevolge de Uitkeringswet Gewezen Militairen van de in artikel 1 van dit besluit genoemde deelnemer zijn de bijdragen overeenkomstig het in artikel 9, tweede en achtste lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 gestelde door de deelnemer verschuldigd, tenzij de deelnemer binnen één maand na de datum van ingang van het ontslag schriftelijk aan de Dienst mededeelt, dat hij geen deelnemer wenst te blijven. Het voorgaande is eveneens van toepassing voor de in artikel 1 van dit besluit genoemde deelnemer aan wie op de dag van ontslag een wachtgeld-uitkering is toegekend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 30 juni 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van
Justitie
,
voor deze,
het

hoofd van de directie Politie

,

H. P. Wooldrik

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

directeur Politie

,

J. Kapsenberg

Naar boven