Beschikking intrekking invoervergunning aluminiumprodukten uit ex-Sowjetstaten

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 22-08-1993 t/m 10-06-2005

Intrekking invoervergunning aluminiumprodukten uit ex-Sowjetstaten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Overwegende dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij verordening (EEG) 2227/93 (PbEG L 198), kwantitatieve beperkingen heeft ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde soorten ruw aluminium uit de staten waarin de voormalige Sowjetunie is uiteengevallen;

dat de reeds ingevolge artikel 2 van het Invoerbesluit landen 1981 verleende vergunningen voor de invoer van genoemde goederen van oorsprong uit deze staten een veel grotere hoeveelheid voor invoer toestaan dan de relevante thans door de Commissie vastgestelde hoeveelheden;

dat genoemde verodening op 7 augustus 1993 in wreking is getreden;

dat dit het noodzakelijk maakt reeds krachtens het Invoerbesluit landen 1981 verleende vergunningen voor de invoer van genoemde goederen in te trekken;

Gelet op artikel 10 van de In- en uitvoerwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De vergunningen voor de invoer van ruw alumnium, ingedeeld onder de GN-codes 7601 10 00 en 7601 20 10, van oorsprong uit Armenië, Azarbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizistan (Kirgizië), Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Russische Federatie, Tadzjikistan, Toerkmenistan en Witrusland (Belarus), die krachtens het Invoerbesluit landen 1981 zijn verleend voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking, worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren, ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bepaalde in artikel 1 is niet van toepassing op vergunningen die betrekking hebben op goederen die op de datum van de inwerkingtreding van deze beschikking reeds naar Nederland onderweg waren, voor zover het niet mogelijk is de bestemming van die goederen te wijzigen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 1993

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Yvonne C.M.T. van Rooy.

Naar boven