Vaststelling regionaal examenprogramma bevoegdheid geven van verkeersaanwijzingen en -informatie

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m 01-11-2005

Regeling, houdende vaststelling van het regionaal examenprogramma van de Rijkswaterstaat, bedoeld in artikel 18 van het besluit van 15 april 1992, houdende nadere regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 18, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. regionaal examen:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het besluit van 15 april 1992, houdende nadere regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

b. Rijkswaterstaat regio binnen:

alle wateren in beheer bij het Rijk, met uitzondering van de Westerschelde met haar mondingen, de Oude Maas benedenstrooms van kmr 998.000, de Nieuwe Maas benedenstrooms van kmr 991.700, de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal met inbegrip van de sluizen, de Waddenzee en de Eems-Dollard;

c. grondige kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en beheerst, en kan te allen tijde als parate kennis worden toegepast, zonder de hulp van op schrift gestelde gegevens;

d. kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en ten tijde van het toepassen van deze kennis kan gebruik worden gemaakt van op schrift gestelde gegevens;

e. lokale kennis:

de kennis, in aangegeven gradatie, welke is vereist, behorende bij de verkeerspost binnen het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’, waar de kandidaat te werk is gesteld;

f. bedrevenheid:

de vaardigheid om het onder b, c en d bedoelde in de praktijk toe te passen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Het examenprogramma voor de modules van het regionaal examen bevat de volgende eisen:

 • aº. voor de module regionale communicatie en communicatieprocedures:

  • 1º. grondige kennis van: de communicatieprocedures voor de verschillende verkeersposten in de Nederlandse en de Duitse taal;

  • 2º. kennis van: het nood-, spoed-, en veiligheidsverkeer en bijzonder verkeer voor het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’;

  • 3º. bedrevenheid in het toepassen van de onder 1° en 2° genoemde vakken.

 • bº. voor de module regionale nautische kennis:

  grondige kennis van: de lokale hydrografische aspecten.

 • cº. voor de module verkeersdienstapparatuur:

  grondige kennis van: de in het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’ gebruikte lokale wal apparatuur, informatieverwerkende systemen en randapparatuur.

 • dº. voor de module regionale scheepvaartverkeersreglementering:

  • 1º. grondige kennis van de lokale relevante artikelen van het Binnenvaartpolitiereglement dan wel het Rijnvaartpolitie-reglement;

  • 2º. kennis van de uit de algemene scheepvaartreglementering voortvloeiende regelingen o.a. neergelegd in ministeriële regelingen, bekendmakingen aan de scheepvaart en verkeersbesluiten;

  • 3º. kennis van de voor het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen relevante reglementering met betrekking tot milieu en vervoer gevaarlijke stoffen;’

  • 4º. bedrevenheid in het toepassen van de onder 1° tot en met 3° genoemde vakken.

 • eº. voor de module regionale topografie en geografie:

  • 1º. grondige lokale kennis van de topografie van het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’;

  • 2º. kennis van de regionale nautische en hydrografische publikaties;

  • 3º. bedrevenheid in het toepassen van de onder 1° en 2° genoemde vakken.

 • fº. voor de module regionale verkeersdienst:

  • 1º. grondige kennis van de relevante richtlijnen ter uitvoering van regelingen voor verkeersbegeleidende systemen van de Internationale Maritieme Organisatie, de Economische Commissie voor Europa (ECE) dan wel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR);

  • 2º. bedrevenheid in het toepassen van het onder 1° genoemde vak.

 • gº. voor de module regionale organisatie van de lokale verkeersafwikkeling: grondige kennis van de relevante instanties, bedrijven, en organisaties die betrokken zijn bij de afwikkeling van het lokale scheepvaartverkeer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Iedere schriftelijke, mondelinge, dan wel praktische examinering van de in artikel 2 genoemde modules duurt maximaal 90 minuten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 1992.

's-Gravenhage, 16 augustus 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven