Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 21-07-2007 t/m 30-06-2009

Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 17, tweede lid, en 52, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Van artikel 16, eerste lid, en tweede lid, onderdelen a, b en c van de Binnenschepenwet zijn schippers van de volgende schepen vrijgesteld:

 • a. gesleepte, geduwde en langszij vastgemaakt meegevoerde schepen; en

 • b. schepen gebezigd ten behoeve van reiniging van grachten en soortgelijke wateren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Van artikel 16, eerste lid, en tweede lid, onderdelen a, b en c van de Binnenschepenwet zijn schippers van de volgende schepen vrijgesteld, voor zover deze schippers in het bezit zijn van een klein vaarbewijs:

open rondvaartboten, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning, met een lengte gemeten op het vlak van de grootste inzinking van minder dan 15 meter, voor zover varend op de binnenwateren van zone 4 als bedoeld in bijlage I van het Binnenschepenbesluit, alsmede op de Beulakkerwiede en de Belterwiede en met de volgende kenmerken:

 • -

  het schip is uitsluitend ingericht en bestemd voor rondvaarten met een niet-onderbroken vaarduur van hoogstens twee uren en

 • -

  het schip heeft noch een gesloten opbouw, noch een doorlopend dek.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Van artikel 16, eerste lid, en tweede lid, onderdelen a en b van de Binnenschepenwet zijn vrijgesteld de schippers van de Belgische redeboten op de Westerschelde en in de met de Westerschelde in open verbinding staande havens en voorhavens.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Van artikel 16, eerste lid, onderdeel b van de Binnenschepenwet zijn vrijgesteld

  • a. de schippers van schepen, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer op de Nederlandse binnenwateren van meer dan 12 personen buiten de bemanning en ingericht om hoofdzakelijk door middel van zeilen te worden voortbewogen, en

  • b. de schippers van schepen, met een lengte van 20 meter of meer, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer op de Nederlandse binnenwateren van 12 of minder personen buiten de bemanning en ingericht om hoofdzakelijk door middel van zeilen te worden voortbewogen, voor zover zij zijn voorzien van een zeilbewijs dat is afgegeven door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder veerponten: kabelponten, gierponten en andere niet-vrijvarende veerponten.

 • 2 Van artikel 16, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en tweede lid, aanhef en onderdelen a en b van de Binnenschepenwet zijn vrijgesteld de schippers van veerponten op de rivieren, kanalen en meren, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • -

   de schipper heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt;

  • -

   de schipper is voorzien van het klein vaarbewijs;

  • -

   indien de veerpont is uitgerust met een marifooninstallatie, is de schipper voorzien van een bedieningscertificaat;

  • -

   indien de veerpont is uitgerust met een radarinstallatie, is de schipper voorzien van een certificaat Radaropleiding voor objectenpersoneel van de vakopleiding Transport en Logistiek, van de Maritieme academie, van het Scheepvaart en Transport College of van een getuigschrift van een andere door Onze Minister aangewezen of erkende opleiding.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Van artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdelen a en d van de Binnenschepenwet zijn schippers van schepen, die deelnemen aan wedstrijden, vrijgesteld, voor zover met de betreffende schepen tijdens wedstrijden wordt gevaren op binnenwateren, of gedeelten daarvan, die voor het openbaar scheepvaartverkeer niet toegankelijk zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 2 De vrijstelling voor de in het eerste lid, onderdeel f, genoemde schepen geldt alleen, indien:

  • a. op het schip een metalen plaat is aangebracht waarop staan vermeld het certificaatnummer, de zone, onderscheidenlijk zones waarvoor het certificaat geldig is en de datum tot welke het certificaat geldig is;

  • b. de vermeldingen, bedoeld in onderdeel a, in goed leesbare letters en cijfers met een hoogte van ten minste 6 mm zijn ingehakt en de metalen plaat, bedoeld in onderdeel a, een hoogte van ten minste 60 mm en een lengte van ten minste 120 mm heeft en op het achterschip aan stuurboordzijde op een goed zichtbare plaats is bevestigd;

  • c. de overeenstemming tussen de vermeldingen op de plaat en de aantekeningen in het certificaat is bevestigd door een ambtenaar van de divisie Scheepvaart door middel van het aanbrengen van een stempel op de plaat;

  • d. bij gebruik van het schip op de in Nederland gelegen binnenwateren het certificaat bij de eigenaar van het schip in bewaring is; en

  • e. bij grensoverschrijding het certificaat aan boord is van het schip dat het duwstel, gekoppeld samenstel of de sleep voortbeweegt.

 • 3 De vrijstelling voor de in het eerste lid, onderdeel g, genoemde schepen geldt alleen indien het certificaat van onderzoek ter plaatse waar de rondvaarten beginnen, aanwezig is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Regeling vrijstelling documenten aan boord wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1993.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven