Besluit vaststelling van het aantal raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, [...] relatieve bevoegdheid

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2012

Besluit van 6 augustus 1993, tot vaststelling van het aantal raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, van hun zetel en rechtsgebied, alsmede van hun relatieve bevoegdheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 1993, nr. 93010883 WJA/W;

Gelet op artikel 51, vijfde lid, en artikel 67, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en artikel 45, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

De Raad van State gehoord (advies van 6 april 1993, nr. W10.93.0108);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Justitie van 22 juli 1993, nr. 93053606 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Er zijn twee raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, waarvan de zetels zijn te Amsterdam en te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Van de bezwaren tegen een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent neemt kennis de raad van tucht binnen wiens rechtsgebied het kantoor gevestigd is waar deze registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent werkzaam is. Indien de registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent niet of niet meer op een kantoor werkzaam is, is bevoegd de raad van tucht binnen wiens rechtsgebied deze accountant woonplaats heeft.

  • 2 Wijst het eerste lid geen bevoegde raad van tucht aan, dan is bevoegd de raad van tucht te 's-Gravenhage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (wijziging in verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht) (Stb. 1993, 465) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 augustus 1993

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negende setember 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven