Besluit ex artikel 33 Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 13-11-1993 t/m 12-01-2006

Besluit van 30 juli 1993, houdende het in medebewind geven van het stellen van eisen ter zake de vergunningverlening ex artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 april 1993, No. J. 936650, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op richtlijn No. 90/167/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1990, tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (Pb EG L 92) en op artikel 33, tweede en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Veevoeder, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin), de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Veevoedertoevoegingen (Nefato), de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelen in Veterinaire Produkten (Fagrovet);

De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1993, No. W11.93.0256);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 juli 1993, No. J. 9311056, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Het bestuur van het Produktschap voor Veevoeder stelt ten aanzien van gemedicineerd voeder bij verordening eisen als bedoeld in artikel 23 van de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 30 juli 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Uitgegeven de twaalfde november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven