Warenwetbesluit Koffie en cichorei

[Regeling vervallen per 26-11-2004.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 16-05-2001 t/m 25-11-2004

Besluit van 23 juli 1993, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Koffie en cichorei

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 januari 1993 nr. DGVgz/VVP/L 923095, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende koffie en cichorei van 23 september 1991, M (91) 10, alsmede op de artikelen 1, vierde lid, 4, eerste lid, 6, onder d, 8, onder a, b en c, 12 en 14, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 16 juni 1992, nr. 14 541/(17) 5);

De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 1993, nr. W13.93 0004);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 juli 1993 nr. DGVgz/VVP/L 931235, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. koffie: de behoorlijk gereinigde en gerooste zaadkernen van de koffieboom (soorten van het geslacht Coffea).

  • b. [Red: vervallen;]

  • c. [Red: vervallen;]

  • d. aromastof: een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, welke is verkregen door:

   • 1°. geschikte fysische, enzymatische of microbiologische procédés uit een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij verwerkt door middel van traditionele wijzen van bereiding van eet- of drinkwaren;

   • 2°. chemische synthese of geïsoleerd door chemische procédés, en welke stof chemisch identiek is met een stof die van nature voorkomt in een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder 1°; dan wel

   • 3°. chemische synthese, maar die chemisch niet identiek is met een stof die van nature voorkomt in een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder 1°;

  • e. aromatiserend preparaat: een al dan niet geconcentreerd produkt met aromatiserende eigenschappen, zijnde een ander produkt dan aromastof.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

 • 1 Het is verboden de waren bedoeld in dit besluit te bereiden of te verhandelen, indien zij niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit aan de desbetreffende waar gesteld.

 • 2 Het is verboden de waren bedoeld in dit besluit te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding.

 • 3 Het is verboden met gebruikmaking van de in dit besluit aangegeven aanduidingen, andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

 • 4 Het is verboden de waren bedoeld in dit besluit te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.

 • 5 Het is verboden de waren bedoeld in dit besluit te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun verpakking.

§ 2. Aanduidingen en vermeldingen

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

 • 1 De aanduiding "koffie" mag uitsluitend worden gebezigd voor de behoorlijk gereinigde en gerooste zaadkernen van de koffieboom (soorten van het geslacht Coffea).

 • 2 De aanduiding "gemalen koffie" mag uitsluitend worden gebezigd voor koffie welke in verkleinde toestand is gebracht.

 • 3 De aanduiding "cichorei" mag uitsluitend worden gebezigd voor de korrel- of poedervormige waar, verkregen uit wortels van Cichorium intybus L., welke niet voor de verbouw van witloof zijn gebruikt en naar behoren zijn gereinigd, gedroogd en gebrand.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

De aanduiding van de in artikel 3, eerste lid, onderscheidenlijk, tweede lid, bedoelde waar waaraan aromastoffen of aromatiserende preparaten zijn toegevoegd, moet zijn aangevuld met een vermelding waaruit de aard van de toegevoegde aromastoffen of aromatiserende preparaten blijkt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

 • 1 De in dit artikel bedoelde vermeldingen moeten worden gebezigd voor de waar welke bestemd is om aan de eindverbruiker of een instelling te worden afgeleverd.

 • 2 De vermelding "cafeïnevrij" mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor:

Artikel 6

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

De in artikel 3, derde lid, bedoelde waar mag niet onverpakt worden verhandeld.

§ 3. Samenstelling en toevoegingen

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

De in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde waar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. het watergehalte mag in koffie niet meer dan 5% en in gemalen koffie niet meer dan 8,0% bedragen;

 • b. het gehalte van in water oplosbaar extract moet ten minste 22,0% van de droge stof bedragen;

 • c. het gehalte aan verontreinigingen (schillen, huidjes) mag niet meer dan 1,0% bedragen;

 • d. het asgehalte mag niet meer dan 6,0% bedragen;

 • e. het chloridegehalte van de as mag niet meer dan 1,0%, uitgedrukt als chloor (CL), bedragen;

 • f. als glansmiddel mogen in koffie aanwezig zijn uitsluitend suikers, en de glansmiddelen die ter zake zijn toegelaten krachtens het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven onder de daarbij vermelde voorwaarden;

 • g. indien glansmiddelen zijn gebruikt, mag het gehalte van met alcohol, ether of water afwasbare en daarin oplosbare stoffen niet meer dan 1,0% bedragen, met dien verstande dat, indien tevens artikel 5, derde lid, van toepassing is, de hoeveelheid van met alcohol, ether of water afwasbare en daarin oplosbare stoffen ten hoogste 3,0% mag bedragen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

De in artikel 3, derde lid, bedoelde waar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. het droge stofgehalte moet ten minste 88,0% bedragen;

 • b. het in water oplosbare extract moet ten minste 60% van de droge stof bedragen;

 • c. het asgehalte mag niet meer dan 10,0% van de droge stof bedragen;

 • d. het in verdund zoutzuur onoplosbare asgehalte mag niet meer dan 3,0% van de droge stof bedragen;

 • e. geringe hoeveelheden oliën, spijsvetten, suiker(s) of melasse mogen zijn toegevoegd;

 • f. sporen van niet van cichorei afkomstige onoplosbare bestanddelen mogen aanwezig zijn.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

Aan de in artikel 4 bedoelde waar mogen natuurlijke of natuuridentieke aromastoffen, alsmede aromatiserende preparaten welke, indien deze niet zijn bereid uit koffie, niet bestemd of geschikt zijn om aan de waar de smaak of geur van koffie te geven, zijn toegevoegd.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 26-11-2004]

Andere dan de bij dit besluit toegelaten stoffen mogen niet worden toegevoegd aan of aanwezig zijn in de in dit besluit bedoelde waar.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de zevende september 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven