Warenwetbesluit Thee

[Regeling vervallen per 26-11-2004.]
Geldend van 29-01-1997 t/m 25-11-2004

Besluit van 23 juli 1993, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Thee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 januari 1993 nr. DGVgz/VVP/L 923094, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende thee van 23 september 1991, M (91) 9, alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 8, onder b en c, 12 en 14 van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 16 juni 1992, nr. 14 541/(17) 5);

De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 1993 nr. W13.93 0006);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 juli 1993 nr. DGVgz/VVP/L 931236, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 26-11-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2004]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. thee: de waar bestaande uit de bladknoppen, jonge bladeren, blad-stengels en jonge stengeldelen van variëteiten van de soort Camellia sinensis (L) O. Kuntze welke al dan niet zijn gefermenteerd of geroost;

  • b. natuurlijke aromastof: een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, welke is verkregen door geschikte fysische, enzymatische of microbiologische procédés uit een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij verwerkt door middel van traditionele wijzen van bereiding van eet- of drinkwaren;

  • c. natuuridentieke aromastof: een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, welke is verkregen door chemische synthese of geïsoleerd door chemische procédés, en welke stof chemisch identiek is met een stof die van nature voorkomt in een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder 1°;

  • d. aromatiserend preparaat: een al dan niet geconcentreerd produkt met aromatiserende eigenschappen, zijnde een ander produkt dan aromastof.

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2004]

 • 1 Het is verboden de in dit besluit bedoelde waren die niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling, te bereiden of te verhandelen.

 • 2 Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

 • 3 Het is verboden de in dit besluit bedoelde waren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.

§ 2. Aanduidingen en vermeldingen

[Vervallen per 26-11-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2004]

 • 1 De aanduiding "thee", "thé", "tea" of "Tee" mag uitsluitend worden gebezigd voor thee.

 • 2 De vermelding "cafeïnevrij" mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor thee waarvan het cafeïnegehalte ten hoogste 0,1% bedraagt.

 • 3 De aanduiding "thee-extract" of "oplosthee" mag uitsluitend worden gebezigd voor de waar verkregen door thee met water uit te trekken en dit extract na filtratie te drogen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-11-2004]

De aanduiding van de in artikel 3, eerste lid, onderscheidenlijk derde lid, bedoelde waar waaraan aromastoffen of aromatiserende preparaten zijn toegevoegd, moet zijn aangevuld met een vermelding waaruit de aard van de toegevoegde aromastoffen of aromatiserende preparaten blijkt.

§ 3. Samenstelling en toevoegingen

[Vervallen per 26-11-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 26-11-2004]

De in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde waar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. het asgehalte mag niet meer dan 8% bedragen;

 • b. het gehalte van in water onoplosbare as mag niet meer dan 3,5% bedragen;

 • c. het watergehalte mag niet meer dan 10,0% bedragen;

 • d. het gehalte van in water oplosbaar extract moet ten minste 32% bedragen.

Artikel 6

[Vervallen per 26-11-2004]

De in artikel 3, derde lid, bedoelde waar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. het droge stofgehalte moet ten minste 95,0% bedragen;

 • b. het cafeïnegehalte van de droge stof moet ten minste 3,0% en ten hoogste 8,0% bedragen;

Artikel 7

[Vervallen per 26-11-2004]

Aan de in dit besluit bedoelde waren mogen geen andere stoffen zijn toegevoegd dan natuurlijke of natuuridentieke aromastoffen en aromatiserende preparaten, welke, indien deze niet zijn bereid uit thee, niet bestemd of geschikt zijn om aan de waar de smaak of geur van thee te geven.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 26-11-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 26-11-2004]

 • 1 Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde regels, worden aangewezen microbiologische onderzoeksmethoden, chromatografische en andere scheidingsmethoden, organoleptische bepalingsmethoden, alsmede detectiemethoden.

 • 2 Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde methoden.

Artikel 10

[Vervallen per 26-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavernelle, 23 juli 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de zevende september 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina