Regeling zeilvliegen

[Regeling vervallen per 02-02-2007.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 01-02-2007

Regeling zeilvliegen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 59, tweede lid, van het Luchtverkeersreglement (Stb. 1992, 697);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. zeilvliegtuig:

een toestel, als bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 1981 (Stb. 1981, 344);

b. zeilvliegliergebied:

een kolom luchtruimte in de vorm van een cilinder, met een nader te bepalen hoogte en een straal van 1000 m rond een geografische positie, waarbinnen zeilvliegtuigen lierstarts mogen maken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Indien met het zeilvliegtuig wordt deelgenomen aan het luchtverkeer, moeten de in deze regeling gestelde regels in acht worden genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

 • 1 Het zeilvliegtuig moet naar type en eigenaar zijn geregistreerd bij een overkoepelende organisatie van zeilvliegers, aan te wijzen door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Het zeilvliegtuig moet zijn voorzien van de bij de registratie verleende kenmerken die op een duidelijk zichtbare wijze op het toestel zijn aangebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Het is verboden om met een zeilvliegtuig aan het luchtverkeer deel te nemen onder zodanige weersomstandigheden dat het vliegzicht en de afstand van het zeilvliegtuig tot de wolken kleiner is dan de in de volgende tabel genoemde waarden.

Tabel 1

Afstand/vliegzicht

Luchtverkeersdienstverleningsgebied met klasse

 

C

E

G

 
     

boven

op of beneden

     

900 m (3000 voet) boven gemiddeld zeeniveau of 300 m (1000 voet) boven terreinhoogte als dit hoger is

Afstand van het zeilvliegtuig tot de wolken

1500 m horizontaal 300 m (1000 voet) vertikaal

 

vrij van wolken met zicht op grond of water

Vliegzicht

5 km beneden vliegniveau 100

8 km of 5km 1

8 km

1,5 km

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

 • 1 Het zeilvliegtuig mag niet worden gebruikt:

  • a. buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de Luchtvaartgids;

  • b. binnen een luchtverkeersdienstverleningsgebied klasse A en B, zoals vastgesteld bij de Regeling classificatie van luchtverkeersdienstverleningsgebieden;

  • c. binnen een luchtverkeersdienstverleningsgebied klasse C, zoals vastgesteld bij de Regeling classificatie van luchtverkeersdienstverleningsgebieden, tenzij voor het starten en landen gebruikt wordt gemaakt van een locatie die ligt binnen of nabij een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied en gehandeld wordt overeenkomstig de tussen de luchtruimgebruikers en de betrokken luchtverkeersleidingsdienst gesloten coördinatieovereenkomst.

 • 2 Het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied van een militair luchtvaartterrein kan worden gekruist buiten de openstellingsuren van het betrokken luchtvaartterrein, indien:

  • a. toestemming is verkregen van de luchtverkeersleidingsdienst, waaraan de luchtverkeersdienstverlening is overgedragen en

  • b. tweezijdige radioverbinding wordt onderhouden met deze luchtverkeersleidingsdienst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

 • 1 Tenzij noodzakelijk om op te stijgen of te landen, is het verboden om met een zeilvliegtuig aan het luchtverkeer deel te nemen beneden de volgende minimum vlieghoogtes:

  • a. boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen: tenminste 300 m (1000 voet) boven de hoogste hindernis, gelegen binnen een afstand van 600 m van het zeilvliegtuig;

  • b. elders dan onder a aangegeven: tenminste 150 m (500 voet) boven de grond of het water.

 • 2 Boven de strand- en duingebieden en tijdens de periodes, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, mag het zeilvliegtuig worden gebruikt beneden een hoogte van 150 m (500 voet), mits de afstand tot personen en zaken minimaal 30 m en de afstand tot het strand en de duinen minimaal 5 m bedraagt.

 • 3 Het is verboden om met een zeilvliegtuig te landen op de openbare weg of binnen een aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

 • 1 De bestuurder van het zeilvliegtuig moet de kennis van luchtverkeersregels en meteorologie alsmede de bedrevenheid en ervaring bezitten die voor een veilige deelneming aan het luchtverkeer vereist is.

 • 2 De bestuurder van het zeilvliegtuig die niet de in het eerste lid bedoelde kennis, bedrevenheid en ervaring bezit mag niet deelnemen aan het luchtverkeer, tenzij hij vliegt onder de verantwoordelijkheid van een zeilvlieginstructeur en binnen een afstand van maximaal 3 km van het startterrein.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Het zeilvliegtuig moet zijn uitgerust met ten minste één goed werkende hoogtemeter die moet worden gebruikt met inachtneming van het bepaalde bij de Regeling gebruik hoogtemeter.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

De luchtverkeersregels, bedoeld in de artikelen 17 tot en met 24 en artikel 27 van het Luchtverkeersreglement zijn van toepassing op deelneming van het zeilvliegtuig aan het luchtverkeer, met dien verstande dat de luchtverkeersregels die gelden voor het zweefvliegtuig mede van toepassing zijn op het zeilvliegtuig.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Het opstijgen van het zeilvliegtuig met behulp van een lierinstallatie mag uitsluitend plaatsvinden in een zeilvliegliergebied.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

 • 1 De positie en de maximale hoogte van een zeilvliegliergebied worden vastgesteld door de LVB-organisatie, in overeenstemming met de Minister van Defensie.

 • 2 Aan de vaststelling kunnen, in verband met de veiligheid van het luchtverkeer, voorwaarden worden verbonden.

 • 3 Het als zodanig vastgestelde zeilvliegliergebied moet worden gepubliceerd in de voor luchtvaartinlichtingen bestaande luchtvaartpublicaties.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Voor het gebruik als zeilvliegliergebied van een terrein, dat als luchtvaartterrein of als terrein wordt gebruikt voor het starten en landen van zweefvliegtuigen, ultra lichte vliegtuigen of landbouwvliegtuigen, moet tevens schriftelijk toestemming worden verleend door de exploitant van het betrokken luchtvaartterrein of de beheerder van het terrein.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Voor het opslepen en het landen van het zeilvliegtuig van en op een luchtvaartterrein of een terrein waarop het starten en landen van ultra lichte vliegtuigen is toegestaan, moet schriftelijk toestemming worden verleend door de exploitant van het betrokken luchtvaartterrein of de beheerder van het terrein.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Overtreding van het in deze regeling bepaalde is een strafbaar feit in de zin van artikel 63 van het Luchtverkeersreglement.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling zeilvliegen.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 juli 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Bijlage bij regeling zeilvliegen

[Regeling vervallen per 02-02-2007]

Strand- en duingebieden als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de regeling

Tabel 2

Kaart nr. 2

Gebied

Periode

1

Maasvlakte en Slufterdam (gemeente Rotterdam)

gehele jaar

2

Zoutelande (gemeente Valkenisse)

gehele jaar, maar van 5 juni tot en met 31 augustus niet tussen 10.00 en 18.00 uur lokale tijd

3

Westerschouwen

gehele jaar

4

Noordwijk

van 15 oktober tot en met 14 mei

5

Langevelderslag

gehele jaar

6

Noordwijkerhout

gehele jaar

 1. Van vrijdag 16.00 tot zondag 23.00 UTC wintertijd (15.00–22.00 UTC zomertijd) en tijdens officiële feestdagen moet het vliegzicht 5 km zijn in de TMA's van Nieuw Milligen en De Kooy. ^ [1]
 2. De kaarten liggen ter inzage bij de bibliotheek van de Directie Luchtvaartinspectie, Saturnusstraat 71, Hoofddorp. ^ [2]
Naar boven