Wijziging Toelatingsregeling Galeries

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 28-07-1993 t/m 30-12-2004

Wijziging Toelatingsregeling Galeries

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

gehoord de Raad voor de Kunst (advies van 8 juli 1992, kenmerk WMR-92.137-3/2 en advies van 15 oktober 1992, kenmerk WMR-92.5928/1);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Toelatingsregeling Galeries (Stcrt. 1990, nr. 135).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Alle galeries die voor de periode 1993–1994 tot de regeling zijn toegelaten na positief advies door de Raad voor de Kunst worden geacht te zijn toegelaten op grond van artikel B, eerste volzin.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 2, tweede lid, wordt toetsing door de Raad voor de Kunst gelijk gesteld met toetsing door de Stichting.

  • 3 Indien de Minister toepassing geeft aan artikel 5, bepaalt hij tevens, en op overeenkomstige wijze, tot welk bedrag maximaal elk van de voor de periode 1993–1994 toegelaten galeries voor vergoeding van rentesubsidie in aanmerking kan komen.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

Minister

voornoemd,

H. d'Ancona

Naar boven