Vaststelling vacatiegeld tijdelijke commissie comptabiliteitsvoorschriften waterschappen

[Regeling vervallen per 29-12-2007.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 22-07-1993 t/m 28-12-2007

Vaststelling vacatiegeld tijdelijke commissie comptabiliteitsvoorschriften waterschappen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Comptabiliteitsvoorschriften waterschappen;

Gelet op de beschikking van 11 januari 1993, nr. RJW 140384, Hoofddirectie van de Waterstaat, houdende de samenstelling van bovengenoemde commissie;

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Aan de voorzitter van de tijdelijke Commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften waterschappen wordt een vacatiegeld toegekend van f 225 per vergadering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Aan de leden en adviserende leden van de commissie wordt een vacatiegeld toegekend van f 140 per vergadering;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 januari 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juli 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven