Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 25-05-2011 t/m 31-12-2023

Regeling houdende voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor de uitrusting en de lichtbronnen van navigatielantaarns voor wat betreft de kleur en de sterkte van de lichten als bedoeld in artikel 1.01, onderdeel C, onder 3° en 4° van het Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682) zijn de eisen van Richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006, tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn nr. 82/714/EEG van de Raad, van overeenkomstige toepassing op de wateren bedoeld in artikel 2 van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Minister van Infrastructuur en Milieu is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de in artikel 1 genoemde voorschriften, en beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een navigatielantaarn. Hij verleent bij een typegoedkeuring een goedkeuringsnummer.

 • 2 Een verzoek om typegoedkeuring wordt ingediend bij de Vaarwegmarkeringsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Navigatielantaarns die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een der lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap in de zin van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met inachtneming van voorschriften die een overeenkomstig niveau van veiligheid van het scheepvaartverkeer garanderen als vervat in de eisen van Richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006, tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn nr. 82/714/EEG van de Raad, worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 1.01, onderdeel C, onder 3° en 4° van het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Op de hiernagenoemde vaarwegen:

  • a. het Noordzeekanaal en de zijkanalen daarvan met inbegrip van de Voorzaan noordwaarts tot aan de Zaansluizen, het IJ en de vaargebieden ten westen van de Noordzeesluizen te IJmuiden, alsmede de havens aan deze vaarwegen;

  • b. de Maasmond, de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, het Beerkanaal, het Calandkanaal en het Hartelkanaal, alsmede de havens aan deze vaarwegen;

  • c. de Noord, de Oude Maas, de Dordtsche Kil, de daarop aansluitende vaarweg naar het Industrie- en Havenschap Moerdijk, alsmede de havens aan deze vaarwegen en de haven van dat Industrie- en Havenschap;

  • d. de vaarweg tussen de zee en de haven van Den Helder, alsmede deze haven;

  • e. de vaarwegen tussen de zee en de havens aan de Waddenzee, alsmede deze havens, niet zijnde voorhavens van sluizen;

  • f. de havens van Termunten, van Delfzijl, van Hefshuizen (Eemshaven) en van Scheveningen;

  • g. de havens en de voorhavens die met de Westerschelde in open verbinding staan;

  • h. het IJsselmeer, met inbegrip van het Markermeer en het IJmeer en met uitzondering van de Gouwzee, alsmede de havens aan deze vaarwegen;

   mag een zeegaand schip de lichten, zoals weergegeven in Bijlage I (Plaatsing en technische bijzonderheden van lichten en dagmerken) van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 (Trb. 1974, 51; zoals gewijzigd), blijven voeren.

 • 2 Met een zeeschip worden gelijkgesteld een reddingsvaartuig, een vissersschip en een klein schip dat niet wordt gebezigd voor bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen, zomede een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen schip.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 1984, nr. RRV 12497, houdende vaststelling van de sterkte der lichten, voorgeschreven in het Binnenvaartpolitiereglement (Stcrt. 1984, 65), wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juli 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven