Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs [...] van de opslagpercentages bij de leerlingentelling

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 30-07-1993 t/m heden

Wet van 7 juli 1993, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met het vervallen van de opslagpercentages bij de leerlingentelling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de opslagpercentages bij de leerlingentelling in de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te laten vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Indien een nieuwe school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in het schooljaar 1993-1994 wordt geopend, geldt in afwijking van artikel 93b, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals gewijzig door deze wet,

 • a. voor het schooljaar 1993-1994 als grondslag het aantal leerlingen op de laatste dag van de tweede maand volgende op die der opening, verhoogd met het krachtens artikel 93b, eerste lid, van genoemde wet zoals luidend op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, bepaalde percentage van dat aantal leerlingen, en

 • b. voor het schooljaar 1994-1995 als grondslag het aantal leerlingen op de laatste dag van de tweede maand volgende op die der opening.

Artikel III

 • 1 In afwijking van artikel 102h, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals gewijzigd door deze wet, is in het vijfjarig tijdvak, bedoeld in artikel 102d, zesde lid, van genoemde wet, de grondslag voor de berekening van het aantal leerlingen

  • a. voor de kalenderjaren tot en met 1991: het aantal leerlingen op 16 januari van het desbetreffende kalenderjaar, en

  • b. voor de kalenderjaren 1992 en 1993: het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar, verhoogd met het krachtens artikel 93b, eerste lid, van genoemde wet zoals luidend op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, bepaalde percentage van dat aantal leerlingen.

 • 2 Voor het kalenderjaar waarin een nieuw opgerichte school wordt geopend, geldt in afwijking van het eerste lid, als grondslag voor de berekening van het aantal leerlingen

  • a. voor de kalenderjaren tot en met 1991: het aantal leerlingen op de laatste dag van de tweede maand volgende op die der opening, en

  • b. voor de kalenderjaren 1992 en 1993: het aantal leerlingen op de laatste dag van de tweede maand volgende op die der opening, verhoogd met het krachtens artikel 93b, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals luidend op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, bepaalde percentage van dat aantal leerlingen.

Artikel IV

 • 1 Met uitzondering van de scholen voor kinderen die zijn opgenomen in ziekenhuizen, is voor de toepassing van artikel 104, eerste lid, en artikel 104a, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met beëindiging dan wel voortzetting van de bekostiging van een bijzondere school onderscheidenlijk opheffing dan wel instandhouding van een openbare school met ingang van 1 augustus 1994, bepalend het aantal leerlingen op 1 oktober 1991 en op 1 oktober 1992, telkens verhoogd met het krachtens artikel 93b, eerste lid, van genoemde wet zoals luidend op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, bepaalde percentage van dat aantal leerlingen.

 • 2 Met uitzondering van de scholen voor kinderen die zijn opgenomen in ziekenhuizen, is voor de toepassing van artikel 104, eerste lid, en artikel 104a, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met beëindiging dan wel voortzetting van de bekostiging van een bijzondere school onderscheidenlijk opheffing dan wel instandhouding van een openbare school met ingang van 1 augustus 1995, bepalend het aantal leerlingen op 1 oktober 1992, verhoogd met het krachtens artikel 93b, eerste lid, van genoemde wet zoals luidend op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, bepaalde percentage van dat aantal leerlingen, en het aantal leerlingen op 1 oktober 1993.

Artikel V

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A,

 • a. voor zover het betreft het opnieuw berekenen van de formatie op grond van artikel 8 van het Formatiebesluit ISOVSO 1992, voor de eerste maal van toepassing is op verhoging van de formatie met ingang van 1 januari 1994, en

 • b. voor zover het betreft de overige berekeningen voor de formatie, voor de eerste maal van toepassing is voor het schooljaar 1994-1995.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1993

De Minister van Justitie a.i.,

J. E. Andriessen

Naar boven