Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie

Geldend van 12-07-1993 t/m heden

Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat er voorschriften voor het gebruik van het nieuwe logo en de huisstijl van de Nederlandse politie zijn neergelegd in een handboek; dat het wenselijk is dit handboek tegen gebruik door derden te beschermen;

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet 1912;

Besluiten:

Artikel 1

Het auteursrecht op het handboek voor het gebruik van het logo en de huisstijl van de Nederlandse politie, bedoeld in de bijlage bij deze regeling, is uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 12 juli 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd.

's-Gravenhage, 8 juli 1993

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Terug naar begin van de pagina