Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (meten van de studievoortgang in het hoger onderwijs)

Toekomstige wijziging(en) op 01-09-1993. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m heden

Wet van 2 juli 1993, houdende wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met het meten van de studievoortgang in het hoger onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijziging aan te brengen in de Wet op de studiefinanciering en in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek teneinde voor de studie in het hoger onderwijs de vorm van de studiefinanciering afhankelijk te stellen van het maken van voldoende studievoortgang;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

In afwijking van het bepaalde in artikel 17b, eerste lid, van de Wet op de studiefinanciering kan Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen tot uiterlijk 1 september 1996 aan een onderwijsinstelling naar aanleiding van een jaarlijks door het bestuur van die instelling schriftelijk in te dienen verzoek, toestaan dat uitsluitend ten behoeve van de beoordeling van de studievoortgang in dat studiejaar, in plaats van studiepunten een andere norm wordt gehanteerd. Deze norm dient gelijkwaardig te zijn aan de norm uitgedrukt in studiepunten.

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel I, onderdeel A onder 1, wordt voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs onder het studiejaar 1993-1994 verstaan het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus 1993 en eindigt op 31 augustus 1994.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven