Vaststelling bedragen per eenheid voor het schooljaar/studiejaar 1993–1994

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 17-06-2003

Vaststelling bedragen per eenheid als bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Regeling Georganiseerd Overleg (GO) – en vakbondsfaciliteiten 1992

De minister van onderwijs en wetenschappen,Handelende mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel I-C38 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, juncto artikel 8, zesde lid, van de Regeling Georganiseerd Overleg (GO) – en vakbondsfaciliteiten 1992 (Gele Katern 1992, nr. 20);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

De bedragen per eenheid als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Regeling Georganiseerd Overleg (GO) – en vakbondsfaciliteiten 1992 worden voor het schooljaar 1993/1994 als volgt vastgesteld:

 • a. het genormeerde bedrag per eenheid als bedoeld in het bovengenoemde eerste lid is: f 2237,–;

 • b. de bedragen per eenheid als bedoeld in het bovengenoemde tweede lid zijn:

  • 1. voor het hoger beroepsonderwijs: f 2508,–,

  • 2. voor het middelbaar beroepsonderwijs, het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de basiseducatie en de ondersteuning volwasseneneducatie: f 2116,–,

  • 3. voor het beroepsbegeleidend onderwijs: f 1893,–,

  • 4. voor het vormingswerk voor jeugdigen: f 1738,–

  • 5. en voor de agrarische onderwijscentra: f 2070,–.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993, met uitzondering van artikel 1, sub b, onderdeel 4, welk artikelonderdeel in werking treedt met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

dr. ir. J. M. M. Ritzen

Naar boven