Wijzigingsregeling Algemeen brandweerexamenreglement, enz.

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-09-1993 t/m 31-01-2005

Wijziging van het Algemeen brandweerexamenreglement, het Examenreglement brandwacht, het Examenreglement brandwacht eerste klasse, het Examenreglement hoofdbrandwacht, het Examenreglement onderbrandmeester, het Examenreglement brandmeester, de Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen, de Regeling benoemingseisen examencommissieleden, de Regeling organisatie en afneming module-examens alsmede de Vergoedingenregeling reiskosten brandweer-examens

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Algemeen brandweerexamenreglement.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandwacht.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandwacht eerste klasse.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement hoofdbrandwacht.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement onderbrandmeester.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt het Examenreglement brandmeester.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling organisatie en afneming module-examens.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Degene die tot lid van de commissie voor de module-examens, bedoeld in de artikelen 16, 17, 19 en 20 van de Regeling benoemingseisen examencommissieleden wordt benoemd, wordt tevens benoemd tot lid van de commissie voor de overeenkomstige module-examens die afgelegd kunnen worden op grond van artikel 14 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993 of artikel 11 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In artikel 2, eerste lid, van de Vergoedingenregeling reiskosten brandweerexamens wordt ‘eigen vervoer voor die’ vervangen door ‘eigen vervoer per kilometer f 0,52 bedragen.’ en vervallen de onderdelen a tot en met d.

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993 met uitzondering van de artikelen 1, onderdeel F, en XI die in werking treden met ingang van 1 september 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 1993

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C.I. Dales

Naar boven