Regeling invoer konijne- en hazevlees 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 25-11-2004 t/m 31-12-2005

Regeling invoer konijne- en hazevlees 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op richtlijn 91/495/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van konijnevlees en vlees van gekweekt wild (PbEG L 268) en op artikel 2 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

regeling:

Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993;

konijnen:

tamme konijnen;

konijnevlees:

alle voor menselijke consumptie geschikte delen van konijnen;

hazen:

hazen die in gevangenschap zijn gekweekt, gehouden of geslacht;

hazevlees:

alle voor menselijke consumptie geschikte delen van hazen;

lid-staat:

lid-staat van de Europese Unie, niet zijnde Nederland

derde land:

land, niet zijnde Nederland en niet zijnde een lid-staat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De invoer van konijnevlees en hazevlees is verboden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het verbod, gesteld in artikel 2, onderdeel a en b, is niet van toepassing op de invoer van konijnevlees of hazevlees, mits wordt voldaan aan:

  • a. voor zover het betreft invoer uit een Lid-Staat of Noorwegen, artikel 5 van de regeling;

  • b. voor zover het betreft invoer uit een derde land, niet zijnde Noorwegen, artikel 7 van de regeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling in- en doorvoer levende en dode konijnen 1974 wordt ingetrokken.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. gehakt, vlees in stukken van minder dan 100 gram en vleesbereidingen als bedoeld in Richtlijn nr. 88/657/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1988 tot vaststelling van de eisen voor de produktie van en het handelsverkeer in gehakt, vlees in stukken van minder dan 100 gram en vleesbereidingen en tot wijziging van de Richtlijnen 64/433/EEG, 71/118/EEG en 72/462/EEG (PbEG L 382);

  • b. gehakt vlees en vleesbereidingen als bedoeld in Richtlijn nr. 94/65/EG van de Raad van de Europese Unie van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L 368), niet zijnde gehakt vlees als bedoeld in artikel 9.15, tweede lid, van de Regeling keuring en handel dierlijke produkten;

  • c. vlees als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (PbEU L 122), voor zover door reizigers in de Europese Gemeenschap binnengebracht of aan particulieren in de Europese Gemeenschap toegezonden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als:

    Regeling invoer konijne- en hazevlees 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

G. A. Koopstra

, (loco-secretaris-generaal)
Naar boven