Inrichtingsbesluit v.a.v.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 01-08-2020 t/m 31-07-2022

Besluit van 25 juni 1993, houdende onder meer voorschriften omtrent de inrichting van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 1 april 1993, nr. 93013 842/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 23b, tweede lid, en 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 29 januari 1993, nr. OR 92000294/4 K);

De Raad van State gehoord (advies van 14 mei 1993, nr. W05.93.0205);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 juni 1993, nr. 93035707/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

opleiding: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de wet.

Hoofdstuk II. Inrichting onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 6. Beslistermijn bij bezwaar

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van een bezwaarschrift van een belanghebbende tegen een besluit tot weigering van de toelating van een kandidaat-vavo-student of een kandidaat-extraneus, of tegen een besluit tot definitieve verwijdering van de vavo-student respectievelijk de extraneus.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Inrichtingsbesluit v.a.v.o.

Artikel 12. Vakken oriëntatie en doorstroming

[Vervallen per 26-11-1997]

Artikel 13. Maximale cursusduur oriëntatie en doorstroming

[Vervallen per 26-11-1997]

Artikel 14. Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

[Vervallen per 26-11-1997]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vijftiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Hoofdstuk II

Toelating en verwijdering

Artikel 2.

Toelating

Artikel 3.

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Artikel 4.

Inschrijving in vakken

Artikel 5.

Schorsing

Artikel 6.

Definitieve verwijdering

Artikel 7.

Beslistermijn bij bezwaar

Hoofdstuk III

Inrichting onderwijs

Artikel 8.

Vakken gymnasium

Artikel 9.

Vakken atheneum

Artikel 10.

Vakken h.a.v.o.

Artikel 11.

Vakken m.a.v.o.

Artikel 12.

Vakken oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk IV

Cursusduur

Artikel 13.

Maximale cursusduur oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk V

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14.

Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

Artikel 15.

Inwerkingtreding

Artikel 16.

Citeertitel

Naar boven