Besluit betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie

[Regeling vervallen per 11-05-2005.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 10-05-2005

Besluit van 25 juni 1993, houdende bepalingen betreffende betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie en wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1960, nr. 85

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV2210/93002671;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr. W07.93.0071;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008953;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ambtenaar: degene die ambtenaar is in de zin van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

 • b. bezoldigingsbesluit: Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

 • c. berekeningsbasis: de bezoldiging in de zin van het bezoldigingsbesluit met uitzondering van de toelagen als genoemd in artikelen 15, 17 en 18 van dat besluit, met dien verstande dat de bezoldiging bij een onvolledige werktijd herleid wordt tot de bezoldiging, geldende bij een volledige werktijd;

 • d. Onze Minister: Onze Minister van Defensie;

 • e. dienstauto: auto die ten behoeve van zakelijk gebruik eigendom is van het Rijk of vanwege het Rijk is gehuurd of geleast;

 • f. plaats van tewerkstelling: de gebruikelijke ingang van het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan wel indien de uitoefening van het ambt zich uitstrekt over een ambtsgebied, de door het bevoegde gezag aangewezen plaats;

 • g. privé-kilometers: alle door de ambtenaar met de dienstauto verreden kilometers verminderd met

  • - het aantal kilometers tijdens dienstreizen,

  • - het aantal woon-/werkverkeerkilometers.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De ambtenaar is voor het van rijkswege verstrekte genot van kost en inwoning, anders dan bij een dienstreis als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit dienstreizen defensie, aan het Rijk een bedrag verschuldigd overeenkomende met respectievelijk 12% en 8% van zijn berekeningsbasis, zulks met inachtneming van door Onze Minister aan te geven maxima.

 • 2 Voor de ambtenaar, wiens berekeningsbasis gelijk aan of lager is dan het maandbedrag van het minimumloon dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt voor werknemers in de leeftijd van 23 jaar of ouder vindt het eerste lid geen toepassing, maar worden de verschuldigde bedragen voor de emolumenten kost en inwoning door Onze Minister vastgesteld.

 • 3 Bij geoorloofde afwezigheid wordt het bedrag dat voor het genot van kost verschuldigd zou zijn voor elke dag dat dit emolument niet wordt genoten, verminderd met een bedrag dat door Onze Minister wordt vastgesteld aan de hand van het in het tweede lid bedoelde bedrag dat voor het emolument kost verschuldigd is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De ambtenaar is voor het van rijkswege verstrekte genot van woning en verdere verstrekkingen in die woning aan het Rijk een bedrag verschuldigd overeenkomende met de hierna genoemde percentages van zijn berekeningsbasis:

  • a. voor woning: 12%;

  • b. voor verwarming van de woning: 2,4%;

  • c. voor energie voor kookdoeleinden: 0,9%;

  • d. voor elektrische energie, anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden: 0,9%;

  • e. voor leidingwater: 0,4%,

  zulks met inachtneming van door Onze Minister aan te geven maxima voor de verstrekkingen bedoeld onder b tot en met e.

 • 2 Indien de ambtenaar aantoont dat de huurwaarde van de woning voor de heffing van de inkomsten- en loonbelasting minder bedraagt dan het op grond van het bepaalde in het eerste lid geldende bedrag wegens het genot van woning, wordt het verschuldigde bedrag op dat van die huurwaarde gesteld.

 • 3 Voor het genot van de emolumenten genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, is geen bedrag verschuldigd in het geval, bedoeld in het tweede lid, en in de gevallen waarin tevens kost en inwoning wordt genoten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De ambtenaar aan wie door Onze Minister toestemming is verleend om een dienstauto voor het afleggen van privé-kilometers te gebruiken, is daarvoor per verreden kilometer een door Onze Minister vast te stellen bedrag aan het Rijk verschuldigd.

 • 2 Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de af te leggen privé-kilometers wordt bij wijze van voorschot een maandelijks verschuldigd bedrag vastgesteld.

 • 3 De op grond van het eerste lid verschuldigde bedragen worden verrekend met reeds betaalde voorschotten. De verrekening geschiedt binnen drie maanden na door Onze Minister te bepalen tijdstippen.

 • 4 De navolgende kosten die verband houden met het onderhoud en gebruik van een voor het afleggen van privé-kilometers ter beschikking gestelde dienstauto zijn voor rekening van de ambtenaar:

  • a. kosten voor boetes en bekeuringen;

  • b. kosten voor reiniging van de auto;

  • c. kosten voor aanpassingen aan of in de auto, tenzij Onze Minister te kennen heeft gegeven dat de aanpassingen in verband met de dienstuitoefening noodzakelijk zijn;

  • d. parkeer-, veer- en tolgelden bij privé-gebruik van de auto.

 • 5 De ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de dienst geleden schade verband houdende met het gebruik van een voor het afleggen van privé-kilometers ter beschikking gestelde dienstauto, voor zover deze aan hem is te wijten dan wel is veroorzaakt door een persoon wiens handelen aan de ambtenaar kan worden toegerekend.

 • 6 De kosten die verband houden met een tussentijdse beëindiging van een leasecontract voor een dienstauto kunnen geheel of gedeeltelijk op de ambtenaar worden verhaald volgens de door Onze Minister te stellen regels.

 • 7 De meerkosten voor zowel het privé-gebruik als het zakelijk gebruik van de op verzoek van de ambtenaar ter beschikking gestelde dienstauto waarvan de cataloguswaarde uitgaat boven het door Onze Minister vastgestelde gebruikelijke bedrag worden op de ambtenaar verhaald volgens de door Onze Minister te stellen regels.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 In bijzondere gevallen kan door Onze Minister een regeling worden getroffen, die afwijkt van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels.

 • 2 In geval andere dan de in dit besluit genoemde voordelen worden genoten, kan door Onze Minister een regeling worden getroffen waarbij de hiervoor door de ambtenaar verschuldigde bedragen worden vastgesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De op grond van de bepalingen van dit besluit door de ambtenaar verschuldigde bedragen worden verrekend bij de uitbetaling van het salaris of het loon, dan wel, indien dit niet mogelijk is, afzonderlijk in rekening gebracht.

 • 2 Wanneer de verschuldigde bedragen moeten worden berekend over een gedeelte van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door een maandbedrag te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand.

 • 3 Van het bepaalde in het tweede lid kan worden afgeweken in geval daartoe op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Na de inwerkingtreding van dit besluit gelden ten aanzien van de ambtenaar als genoemd in artikel 1 van dit besluit de krachtens het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel vastgestelde nadere regels, de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, houdende wijziging vergoedingen Besluit betaling emolumenten rijkspersoneel, als nadere regels berustende op dit besluit voor zover zij daarmede niet in strijd zijn. Zij blijven gedurende één jaar na het in werking treden van dit besluit van toepassing op de in artikel 1 genoemde ambtenaar tenzij Onze Minister anders bepaalt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de dertiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven