Telefoonkostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

[Regeling vervallen per 11-05-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 10-05-2005

Besluit van 25 juni 1993 houdende bepalingen betreffende de telefoonkostenvergoeding voor burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van Defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV2210/93002671;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr. WO7.93.0062);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008957;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ambtenaar

  de ambtenaar in de zin van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

 • b. bezoldigingsbesluit

  het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

 • c. salaris

  salaris in de zin van het bezoldigingsbesluit of, voor de ambtenaar op wie het besluit niet van toepassing is, hetgeen in de op hem van toepassing zijnde bezoldigingsregeling daarmede overeenkomt;

 • d. Onze Minister

  Onze Minister van Defensie;

 • e. bevoegd gezag

  de bij koninklijk besluit of bij ministeriële regeling als zaodanig aangewezen autoriteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Aan de ambtenaar die naar het oordeel van het bevoegd gezag voor dienstdoeleinden te zijnen huize over een telefoonaansluiting dient te beschikken, wordt:

 • a. behoudens het bepaalde onder b, een vergoeding toegekend van de door hem voor de privé-telefoonaansluiting verschuldigde aansluitings- en abonnementskosten van:

  100% van die kosten indien zijn salaris gelijk aan of lager is dan het maximumbedrag van schaal 5 van de bijlage B van het bezoldigingsbesluit;

  50% van die kosten indien zijn salaris hoger is dan het maximumbedrag van schaal 5, maar niet hoger dan het maximumbedrag van schaal 7 van voornoemde bijlage;

 • b. een volledige vergoeding toegekend van de door hem voor de privé-telefoonaansluiting verschuldigde aanleg- en abonnementskosten van door het bevoegde gezag voor de dienst noodzakelijk geachte extra apparatuur;

 • c. indien van de privé-telefoonaansluiting meer dan in incidentele gevallen gebruik wordt gemaakt voor het voeren van uitgaande dienstgesprekken, een vergoeding toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van deze aansluiting gevoerde lokale en interlokale gesprekken ter grootte van 10%, 25% of 50% daarvan en in bijzondere gevallen tot een groter gedeelte, een en ander door het bevoegde gezag te bepalen aan de hand van de frequentie van de uitgaande dienstgesprekken;

 • d. een volledige vergoeding toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde internationale dienstgesprekken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

In de plaats van een vergoeding ingevolge het bepaalde in artikel 2, onder c, kan aan een ambtenaar een volledige vergoeding worden toegekend van de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde lokale en interlokale dienstgesprekken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Aan de Minister en de Staatssecretaris van Defensie worden de kosten van de met gebruikmaking van de privé-telefoonaansluiting gevoerde lokale en interlokale gesprekken voor de helft en de internationale dienstgesprekken volledig vergoed.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Onze Minister is bevoegd nadere regels vast te stellen ter uitvoering van dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als Telefoonkostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de dertiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven