Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie

[Regeling vervallen per 11-05-2005.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 10-12-2003 t/m 10-05-2005

Besluit van 25 juni 1993, houdende bepalingen betreffende de ziektekostenvergoeding voor burgerambtenaren bij het Ministerie van Defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV2210/93002671;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr. W07.93.0067);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008951;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister:

  Onze Minister van Defensie;

 • b. ambtenaar:

 • c.

  • 1°. de echtgenote van de ambtenaar, die behoort tot het huishouden van de ambtenaar en aan dit besluit niet zelfstandig aanspraken ontleent en van wie de inkomsten lager zijn dan die van de ambtenaar;

  alsmede, de hierna genoemde kinderen, indien de ambtenaar voor hen de premie voor een ziektekostenverzekering heeft betaald,

 • 2°. het kind jonger dan 16 jaar, bedoeld in artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet;

 • 3°. het kind van 16 tot 18 jaar en van 16 tot 25 jaar, bedoeld in artikel 7 respectievelijk artikel 26 van de Algemene Kinderbijslagwet;

 • 4°. het kind van 25 of 26 jaar dat behoudens de leeftijdseis voldoet aan het bepaalde in artikel 26, eerste lid onder a, respectievelijk tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

 • 5°. het kind van 18 tot 27 jaar dat in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge de Wet studiefinanciering 2000, met dien verstande dat wat betreft de gezinsleden vermeld onder 2° tot en met 4° de ter uitvoering van de artikelen 7 en 26 van de Algemene Kinderbijslagwet gestelde regels van overeenkomstige toepassing zijn;

 • d. uitvoeringsorgaan: het orgaan belast met de uitbetaling van de bezoldiging van de ambtenaar;

 • e. bevoegd gezag:

  • 1º. de secretaris-generaal, voor zover het betreft de centrale organisatie;

  • 2º. de bevelhebber, voor zover het betreft het desbetreffende krijgsmachtdeel;

  • 3º. de commandant Defensie Interservice Commando, zover het betreft het Defensie Interservice Commando.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Met inachtneming van artikel 4 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie wordt in dit besluit en de daarop berustende bepalingen mede verstaan onder echtgenote of echtgenoot:

 • 1°. de geregistreerde partner;

 • 2°. degene die door de ambtenaar als partner is aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds ABP en door het bestuur van dat fonds als zodanig is aangemerkt, op voorwaarde dat de ambtenaar een bewijs van die aanmelding heeft overgelegd aan de minister.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De ambtenaar ontvangt over elke kalendermaand een tegemoetkoming in ziektekosten.

 • 3 De ambtenaar ontvangt een extra tegemoetkoming voor ten hoogste één gezinslid, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2°. Indien de ambtenaar en diens echtgenote beiden aanspraak op deze tegemoetkoming hebben, wordt deze toegekend aan de ambtenaar met het oudste kind jonger dan 16 jaar dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijke huishouden.

 • 5 De tegemoetkomingen worden over een kalendermaand slechts verleend, indien de ambtenaar gedurende meer dan de helft van het aantal dagen als zodanig in dienst is geweest. De tegemoetkomingen voor gezinsleden worden over een kalendermaand slechts verleend, indien zij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen als gezinslid kunnen worden aangemerkt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De ambtenaar ontvangt voor zichzelf geen tegemoetkoming over een kalendermaand, waarin hij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen behoort tot een van de volgende categorieën:

  • a. degenen die zelfstandig verplicht verzekerd zijn krachtens de Ziekenfondswet;

  • b. degenen die medeverzekerd zijn ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Ziekenfondswet;

  • c. degenen die uit hoofde van hun (voormalige) dienstbetrekking aanspraak hebben op gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging of op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan;

  • d. degenen die uit hun dienstbetrekking geen bezoldiging genieten.

 • 2 De ambtenaar ontvangt over een kalendermaand waarin hij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen behoort tot de in het eerste lid, onderdeel d, genoemde categorie, geen tegemoetkoming voor een gezinslid.

 • 3 De ambtenaar ontvangt evenmin een tegemoetkoming voor het gezinslid dat tot een van de in het eerste lid genoemde categorieën behoort, dan wel uit anderen hoofde aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging, of op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel d, en het tweede lid behoudt de ambtenaar die zich in werkelijke militaire dienst bevindt zijn aanspraken voor hem en zijn gezinsleden bedoeld in artikel 3.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 2 Onze Minister stelt nadere regels vast ten aanzien van de vaststelling van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e. Daarbij geldt dat de bedragen, met ingang van 1 januari 2002, jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de premies die door een aantal niet op winst gerichte ziektekostenverzekeraars worden berekend voor een verzekering tegen ziektekosten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 2 Met inachtneming van artikel 4 ontvangt de ambtenaar met een onvolledige werktijd, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BBAD, van twaalf uur of minder per week, een evenredig deel van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3, behorende bij een volledige werktijd.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die op grond van een van de in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c, genoemde redenen of uit anderen hoofde aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging of op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan, maar echter slechts gedurende de helft of minder dan de helft van het aantal dagen van een kalendermaand aanspraak heeft, ontvangt slechts een evenredig deel van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3, behorende bij een volledige werktijd.

 • 4 Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste en tweede lid, een echtgenoot of echtgenote heeft, ontvangt de ambtenaar alleen een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, indien de inkomsten van deze echtgenoot of echtgenote lager zijn dan die van de ambtenaar.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan betaalt de tegemoetkomingen uit in de maanden juni en december over de twee voorafgaande kwartalen eindigend met de maand maart respectievelijk september, dan wel op verzoek van de ambtenaar hetzij in de maand december over de vier voorafgaande kwartalen eindigend met de maand september, hetzij per maand, over de maand gelegen drie maanden daarvoor.

  Zo nodig vindt uitbetaling eerder plaats in geval van ontslag of overlijden. Indien op verzoek van de ambtenaar uitbetaling in de maand december plaatsvindt, vindt in dat geval uitbetaling plaats over de resterende maanden, liggende tussen de vastgestelde betalingsmomenten, waarin overeenkomstig artikel 3 aanspraak op de tegemoetkoming bestaat.

 • 2 De eerste uitbetaling van de tegemoetkoming vindt slechts op aanvraag plaats.

  Indien wijzigingen optreden in de voor de bepaling van de tegemoetkoming relevante gegevens is de ambtenaar verplicht deze wijzigingen aan het uitvoeringsorgaan te melden. De eerste aanvraag alsmede de melding van wijzigingen geschiedt op formulieren, waarvan het model wordt vastgesteld door Onze Minister van Defensie.

 • 3 Indien niet binnen een periode van een jaar nadat het recht op respectievelijk nadat verhoging van het recht op een tegemoetkoming is ontstaan een aanvraag- respectievelijk een wijzigingsformulier is ingediend, vindt de eerste uitbetaling respectievelijk verhoging van de uitbetaling van de tegemoetkoming plaats met terugwerkende kracht tot en met een jaar gerekend vanaf de eerste dag van de maand van indiening.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De toekenning van de tegemoetkomingen geschiedt door het bevoegd gezag.

 • 2 De uitbetaling van de tegemoetkomingen geschiedt door het uitvoeringsorgaan over de maand of maanden waarvoor de ambtenaar een tegemoetkoming heeft aangevraagd dan wel, in geval van ontslag of overlijden, over de maand van ontslag of overlijden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 Het uitvoeringsorgaan kan verlangen dat de ambtenaar voor de toekenning van een tegemoetkoming relevante bescheiden overlegt.

 • 2 Indien de ambtenaar niet voldoet aan het verzoek om bescheiden over te leggen, kan de uitbetaling van de tegemoetkoming door het uitvoeringsorgaan worden opgeschort.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Onze Minister kan voor de uitvoering van dit besluit nadere regels geven.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 Het bedrag van de tegemoetkomingen wordt, voor zover betrekking hebbende op de tegemoetkomingen waarvan de uitbetaling is genoemd in artikel 5, eerste lid, onder a tot en met c, voor de ambtenaar en het gezinslid bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, die verzekerd of medeverzekerd zijn voor een standaardpakket als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen voor een persoon die de dag voor 1 april 1986 verzekerd of medeverzekerd was in de vrijwillige verzekering ingevolge de Ziekenfondswet, verhoogd met de helft van de per 1 januari 1989 optredende mutatie in het maximum bijdrage deel van de premie van genoemd standaardpakket met dien verstande dat de mutatie als gevolg van de uitbreiding van het verstrekkingenpakket van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten per 1 januari 1989 buiten beschouwing blijft; voor gezinsleden bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2°, 3°, 4° en 5° die medeverzekerd zijn voor het hiervoor bedoelde standaardpakket voorzover daarvoor voor hen een maximumbijdragedeel in de premie verschuldigd is wordt het bedrag van de tegemoetkomingen verhoogd met de helft van de voor hen op 1 januari 1989 optredende mutatie van het bedoelde maximumbijdragedeel van de premie met dien verstande dat de mutatie als gevolg van de uitbreiding van het verstrekkingenpakket van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten per 1 januari 1989 buiten beschouwing blijft.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is slechts van toepassing op degene die voor 1 januari 1989 de in het eerste lid bedoelde standaardpolis hadden afgesloten.

Artikel 12a

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 De tegemoetkomingen krachtens of overeenkomstig dit besluit worden niet gerekend tot het ambtelijk inkomen in de zin van de Algemeen burgerlijke pensioenwet.

 • 2 De tegemoetkomingen krachtens of overeenkomstig dit besluit worden niet gerekend tot de inkomsten als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de dertiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven