Regeling tarieven in- en doorvoer overige producten 1993

[Regeling vervallen per 24-12-2005.]
Geldend van 01-04-2005 t/m 23-12-2005

Regeling tarieven in- en doorvoer overige producten 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Nertsen-Ziektewet, de artikelen 13, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren en artikel 2 van de Vogelziektenwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2005]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

b. VWA:

Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);

c. werkzaamheden:

onderzoek als bedoeld in:

d. openingstijd:

periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

e. werkdag:

dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

f. algemeen erkende feestdag:

de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

g. kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

h. starttarief:

toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;

i. aanbieder:

de importeur of diens douaneagent;

j. betalingsplichtige:

degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen vergoeding.

k. partij:

hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land.

l. certificaat:

schriftelijke door of vanwege de VWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de onder e genoemde werkzaamheden;

m. dierenarts:

bevoegde, door de VWA met de werkzaamheden belaste dierenarts;

n. assistent:

door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor werkzaamheden binnen openingstijd is de aanbieder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,00919 per kg met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 55,97 en, indien het vleesproducten van pluimvee, van gekweekt of vrij vederwild, van konijnen of tamme hazen, dan wel van gekweekt of vrij wild betreft, ten hoogste € 430,70 in rekening zal worden gebracht.

 • 2 In geval de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, gelet op artikel 2.17, zevende lid, van de Regeling keuring en handel dierlijke producten, alleen bestaat uit een documentencontrole is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 30,72, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de documentencontrole is belast.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de maximale vergoeding voor een te controleren partij pluimveeproducten, die vervoerd en aangeboden wordt als stuksgoed:

  • a. € 798,82 per schip met een lading pluimveeproducten tot 500 ton,

  • b. € 1597,65 per schip met een lading pluimveeproducten tot 1000 ton,

  • c. € 3195,31 per schip met een lading pluimveeproducten tot 2000 ton,

  • d. € 4799,52 per schip met een lading pluimveeproducten vanaf 2000 ton.

 • 4 Indien de partij afkomstig is uit Nieuw-Zeeland is, in afwijking van het eerste lid, de aanbieder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,0015 per kg met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en maximaal € 350,00 in rekening zal worden gebracht.

 • 6 De in het vijfde lid bedoelde vergoeding bedraagt de werkelijke kosten van de verrichte onderzoeken en keuringen, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de onderzoeken en keuringen belaste personen van de RVV en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 2a

[Vervallen per 24-12-2005]

Indien certificaten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2005]

De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de in artikel 2 verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

 • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14,00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

 • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

 • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

 • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

 • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 25,27 voor iedere met de werkzaamheden belaste dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel duurt, en

  • b. € 17,71 voor iedere met de werkzaamheden belaste assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel duurt.

 • 2 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 25,27 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 5, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 17,71 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 5, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 3 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de in het eerste en tweede lid verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14,00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder meldt werkzaamheden die hij door de RVV wenst te laten verrichten schriftelijk bij de VWA.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • -

   de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • -

   de soorten en de hoeveelheden van de goederen;

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan in kennis gesteld.

 • 4 Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de RVV te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht schriftelijk aan de VWA te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2005]

Betalingsplichtigen zijn verplicht om aan ambtenaren van de VWA en de departementale accountantsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen te verstrekken die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan ter verzekering van de voldoening van de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zekerheid laten stellen. Hij kan per geval het beloop en de vorm van de zekerheid bepalen.

 • 2 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan bepalen dat niet eerder werkzaamheden van de VWA worden aangevangen dan nadat de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zijn betaald.

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tarieven in- en doorvoer overige producten 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina