Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet (bevriezing AKW)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-07-1993 t/m 09-05-2006

Wet van 24 juni 1993, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (bevriezing AKW per 1 juli 1993)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1993 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van artikel II, tweede lid, van de wet van 23 december 1992 (Stb. 1992, 730) wordt voor de eerstvolgende toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van een na 1 juli 1993 gelegen datum, onder "het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd" verstaan: het prijsindexcijfer over de maand april 1993.

Artikel II

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 juni 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Uitgegeven de dertigste juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven