Aanwijzing positie, taak en bevoegdheid Deskundige Beroepen Water

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 06-06-1996 t/m 30-04-2004

Aanwijzing positie, taak en bevoegdheid Deskundige Beroepen Water

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het wenselijk is dat aan organen, belast met rechtspraak, onafhankelijke deskundigenberichten kunnen worden uitgebracht door personen in ambtelijke dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het terrein van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Er is een Deskundige Beroepen Water. Deze brengt deskundigenbericht uit, uitsluitend over vragen van beheerstechnische aard, op verzoek van de organen, belast met de beslechting van geschillen op het terrein van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Deskundige Beroepen Water is de heer ing. J.E. Hulshof, alsmede bij diens ontstentenis ir. P.B.M. Stortelder, hoofd van de onderafdeling Beroepen respectievelijk hoofd van de afdeling Voorbereiding Emissie-beleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Deskundige Beroepen Water brengt het deskundigenbericht uit op eigen naam en ondertekent dienovereenkomstig.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven